Ngoài tổng kết, đánh giá kết quả chỉ đạo hoạt động của Hội trong năm 2017, xác định phương hướng công tác Hội năm 2018, Hội nghị BCH lần này tập trung thông qua toàn bộ dự thảo, văn kiện, chương trình, nhân sự... của Đại hội toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VI.
Khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Được thông báo ngày 14-11-2017, Thường trực T.Ư Hội đã báo cáo Ban Bí thư T.Ư Đảng công tác chuẩn bị Đại hội toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VI. Ban Bí thư đánh giá cao kết quả đại hội CCB các cấp cơ sở, các Tỉnh - Thành Hội và công tác chuẩn bị Đại hội toàn quốc của Hội. Đặc biệt, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trực tiếp chỉ đạo, định hướng một số nội dung của Đại hội lần thứ VI Hội CCB Việt Nam sẽ được tiến hành từ ngày 13 đến ngày 15-12-2017.
Là bước chuẩn y cuối cùng các nội dung đã được thông qua BCH qua các kỳ họp trước đây; đặc biệt qua lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư và đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Hội nghị tập trung thảo luận, thống nhất cao Báo cáo tiếp thu ý kiến đóng góp dự thảo Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của BCH; Báo cáo dự thảo Chương trình làm việc của Đại hội và công tác bảo đảm của Đại hội; Báo cáo tiếp thu ý kiến đóng góp bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội; Báo cáo dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội; Báo cáo chuẩn bị nhân sự Đại hội; dự kiến Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký và Ban thẩm tra tư cách đại biểu...
Phát biểu bế mạc Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Văn Được khẳng định: Hội nghị BCH T.Ư Hội lần thứ 11 có ý nghĩa rất quan trọng và với ý nghĩa đó, các Ủy viên BCH dù sắp tới tiếp tục hay nghỉ công tác Hội, đã đề cao tinh thần trách nhiệm, tạo sự thống nhất cao về các nội dung của Hội nghị lần này; đây là tiền đề quan trọng bảo đảm cho thành công của Đại hội VI. Đồng chí Chủ tịch cũng lưu ý công việc chuẩn bị cho Đại hội cần tiếp tục cho tới ngày khai mạc Đại hội, với tinh thần cụ thể, tỷ mỷ, cẩn trọng, chính xác...
Cũng tại Hội nghị này, Thường trực T.Ư Hội tặng Cờ thi đua cho Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam, vì có thành tích xuất sắc trong năm 2017, đặc biệt là phối hợp hoạt động giữa Hội CCB Việt Nam và Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam.
Thay mặt BCH Hiệp hội, Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm - Chủ tịch Hiệp hội cảm ơn BCH T.Ư Hội, Thường trực T.Ư Hội đã quan tâm, động viên và khẳng định sẽ tăng cường phối hợp hoạt động giữa Hội CCB và Hiệp hội Doanh nhân CCB trong thời gian tới, để cùng làm đẹp thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trên trận tuyến mới.
Bài và ảnh: Tường - Hải