Ngày 6-12-1989, Bộ Chính trị Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam quyết định thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Hai mươi năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo của Ðảng, Nhà nước, sự giúp đỡ của các bộ, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân, Hội Cựu chiến binh Việt Nam không ngừng trưởng thành và phát triển; xây dựng được hệ thống tổ chức bốn cấp rộng khắp trên cả nước với 2,4 triệu hội viên, hoạt động đạt hiệu quả, góp phần cùng toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước.
Hội Cựu chiến binh Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị do Ðảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; đại diện cho ý chí và quyền lợi của cựu chiến binh; là thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chức năng, nhiệm vụ của hội là:
Ðoàn kết cựu chiến binh, phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Ðảng, chính quyền và chế độ xã hội chủ nghĩa; động viên cựu chiến binh giúp nhau cải thiện, nâng cao đời sống, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp; góp phần giáo dục lòng yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội.
Trong 20 năm xây dựng và hoạt động, Hội Cựu chiến binh luôn luôn xác định nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của hội là bảo vệ Ðảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Cán bộ, hội viên giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, gương mẫu chấp hành và vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước. Hơn 120 nghìn hội viên được bầu giữ các chức vụ về Ðảng, chính quyền, đoàn thể, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng cùng nhân dân địa phương đẩy mạnh các phong trào cách mạng, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững trật tự trị an, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, chống tiêu cực, tham nhũng, phòng, chống tệ nạn xã hội. Nhiều cựu chiến binh có thành tích chống tham nhũng, được khen thưởng. Trong lần tuyên dương mười cá nhân tiêu biểu về đấu tranh chống tham nhũng ở Hà Nội, đã có ba đồng chí là cựu chiến binh. Năm năm lại đây, các cấp hội đã tham gia hòa giải 67 nghìn vụ mâu thuẫn nội bộ nhân dân; tổ chức gần 22 nghìn cuộc tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội cho hơn hai triệu lượt cựu chiến binh, thanh thiếu niên và nhân dân; cảm hóa được 37 nghìn đối tượng lầm lỗi chậm tiến, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết ở khu dân cư. Các cấp hội thường xuyên phối hợp với cơ quan quân sự và công an, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; thực hiện chính sách hậu phương quân đội.
Những năm qua, ở một số cơ sở thuộc Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ và mười tỉnh ven biển miền trung, khi kẻ địch lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo để gây rối, chống phá, các cấp hội địa phương đã chủ động cùng các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền giải quyết các điểm nóng, góp phần ổn định chính trị - xã hội. Tháng 4-2004, ở một số nơi thuộc Tây Nguyên, khi xảy ra các vụ gây rối, hàng nghìn hội viên cựu chiến binh đã tham gia vào các tổ công tác, xuống cơ sở vận động quần chúng, ổn định tình hình.
Hiện nay, toàn hội đã và đang tích cực có nhiều hình thức sinh động, thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Trong Nghị quyết số 09/NQ-T.Ư của Bộ Chính trị đã đánh giá: "Hội Cựu chiến binh Việt Nam xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của các cấp ủy đảng và chính quyền các cấp, nhất là ở cấp cơ sở".
Bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ Ðảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ chế độ, việc chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp, giúp cựu chiến binh làm kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đã đạt kết quả to lớn. Hội tổ chức vay vốn từ các nguồn được 9.000 tỷ đồng; tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, chuyển đổi ngành nghề cho hơn 270 nghìn cán bộ, hội viên, tạo việc làm cho hơn một triệu lao động; xóa được 35.845 nhà dột nát. Ðến nay, đa số đời sống hội viên được nâng lên, cơ bản không còn hộ đói; hộ nghèo chỉ còn 6% (136.413 hộ). Ðã có 50% cựu chiến binh có mức sống khá trở lên; gần 2.500 doanh nghiệp do cựu chiến binh làm chủ, thu hút 100 nghìn lao động. Một số doanh nghiệp có doanh thu tới hàng nghìn tỷ đồng. Gần 30 nghìn cựu chiến binh là chủ trang trại, thu hút khoảng 200 nghìn lao động sản xuất. Những thành tích trên góp phần tích cực thực hiện chủ trương chính sách phát triển kinh tế của Nhà nước.
Hoạt động tình nghĩa luôn luôn được Hội Cựu chiến binh coi trọng và mở rộng với nhiều hình thức: Xây dựng quỹ "Nghĩa tình đồng đội", "Quỹ tấm lòng vàng", "Kho thóc Cựu chiến binh", v.v. Tiền quỹ đóng góp lên tới 107 tỷ đồng. Hội là đoàn thể đi trước trong cuộc vận động đóng góp cho cựu chiến binh và con cháu cựu chiến binh bị nhiễm chất độc da cam/dioxin trong chiến tranh. Làng Hữu nghị của Trung ương Hội Cựu chiến binh đã làm tốt việc chăm sóc, nuôi dưỡng, chữa trị bệnh tật, phục hồi chức năng cho cựu chiến binh và con, cháu cựu chiến binh.
Các cấp hội tích cực triển khai đồng bộ việc thực hiện Pháp lệnh Cựu chiến binh và Nghị định 150/2006/NÐ-CP của Chính phủ "Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh" cùng các thông tư liên tịch khác nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của cựu chiến binh.
Ðối với nhiệm vụ giáo dục tuyên truyền cho thế hệ trẻ, vào các dịp kỷ niệm những ngày lễ của dân tộc, hội chủ động phối hợp với Ðoàn Thanh niên ở cơ sở, tổ chức hàng vạn buổi giao lưu giữa cựu chiến binh và thanh, thiếu niên học sinh, sinh viên qua các hình thức sinh động: Nói chuyện truyền thống, trao đổi kinh nghiệm trong rèn luyện, học tập, lao động, chiến đấu theo mục tiêu, lý tưởng phù hợp với tình hình hiện nay của đất nước. Hàng nghìn cựu chiến binh có trình độ, năng lực được Ðoàn mời làm báo cáo viên, tham gia chương trình giáo dục thanh thiếu niên theo quy định của Trung ương Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Năm 2008, Hội Cựu chiến binh các cấp đã tổ chức 16.000 buổi giao lưu, thu hút ba triệu lượt thanh, thiếu niên tham gia. Qua đó, góp phần giáo dục thế hệ trẻ nâng cao lòng yêu nước, giữ vững và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong điều kiện mới, đồng thời, hiểu đúng lịch sử; trân trọng và có trách nhiệm giữ gìn, phát huy truyền thống anh hùng của dân tộc.
Vị thế của Hội Cựu chiến binh Việt Nam dần dần được nâng cao đối với bạn bè quốc tế. Hội tích cực, chủ động hội nhập với các tổ chức cựu chiến binh khu vực và thế giới: Là thành viên của Liên đoàn Cựu chiến binh thế giới (WVF); Ủy viên Ủy ban Thường trực tổ chức Cựu chiến binh châu Á - Thái Bình Dương (SCAP); thành viên của Hiệp hội Cựu chiến binh các nước Ðông - Nam Á (VECONAC). Ngoài ra, hội còn có quan hệ song phương với tổ chức cựu chiến binh các nước láng giềng ở châu Á, châu Âu, châu Phi, Mỹ la-tinh.
Do đạt được những thành tựu to lớn như trên, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã hai lần được Ðảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Ðộc lập hạng nhất, 14 hội viên được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới; 14 Hội Cựu chiến binh tỉnh và 113 Hội Cựu chiến binh huyện được Nhà nước tặng Huân chương Lao động.
Các thế hệ cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, theo tinh thần tám chữ vàng mà Ban Bí thư Trung ương Ðảng đã tặng: "Trung thành, đoàn kết gương mẫu, đổi mới", tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Ðảng, bảo vệ chính quyền và chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội lần thứ X của Ðảng và Nghị quyết của Ðại hội lần thứ IV Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

TRẦN HANH
Chủ tịch Hội CCB Việt Nam