Phát động phong trào thi đua, triển khai nhiều hoạt động, tuyên truyền về thời sự, chính sách, pháp luật; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, gặp mặt truyền thống.... Vận động cán bộ, hội viên nâng cao ý thức phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn các luận điệu xuyên tạc, gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, lợi dụng việc dân chủ, nhân quyền để phá hoại, gây mất lòng tin trong Nhân dân với Đảng và Nhà nước. Có trên 98% đảng viên, cán bộ, hội viên CCB được quán triệt, học tập nghị quyết, các chuyên đề, nghe thời sự, sinh hoạt Hội được 2.517 buổi với 264.290 lượt cán bộ, hội viên tham gia. (BĐ: 918 buổi/ 200.390 lượt người; PY: 493 buổi/ 20.500 lượt người; KH: 674 buổi /29.100 lượt người; NT: 432 buổi/14.300 lượt người).
Các đơn vị trong Cụm đã tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc học tập theo chủ đề năm 2015 “Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với Nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”. Trong 4 năm, đã có 56 tập thể và 169 cá nhân được cấp ủy các cấp khen thưởng, (BĐ:12 TT/38 CN; PY:12TT /49 CN; KH:18 TT/44 CN;NT: 14 TT /38 CN).
Chấp hành hướng dẫn của Trung ương Hội về thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị “về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, trong Hội CCB VN”, các Tỉnh hội đã kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy cơ sở cơ cấu đồng chí Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội CCB cơ sở tham gia cấp ủy. Kết quả có 132 đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội cơ sở được bầu vào cấp ủy cùng cấp nhiệm kỳ 2015-2020. (BĐ: 11; PY: 33; KH: 51; NT: 37đồng chí). Số CCB tham gia cấp ủy các cấp (thôn, tổ dân phố, xã, phường, thị trấn) có 3.784 đồng chí (BĐ: 1.192; PY: 793; KH: 1.443; NT: 356 đồng chí). Tuyên truyền, bồi dưỡng giáo dục, giới thiệu cho Đảng kết nạp 208 hội viên, CQN vào Đảng, trong đó có 94 CCB; 114 CQN. (BĐ: 38 ccb, 22 cqn; PY: 16 ccb, 72 cqn ; KH: 26 ccb, 13 cqn; NT: 12 ccb, 08 cqn).
Các đơn vị đã làm tốt vai trò gương mẫu trong chấp hành và vận động Nhân dân thực hiện có hiệu quả việc tham gia giải phóng mặt bằng cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A, QL 1D, QL 19, QL29 Dự án hầm đèo Cả, Dự án Khu công nghiệp Lọc hóa dầu và đường tránh trú bão Sông Cầu- Đồng Xuân, Phú Yên; Khu du lịch Vinpearl Quy Nhơn và các dự án của địa phương, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân đánh giá cao. Phối hợp với công an, cán bộ thôn, tổ dân phố tham gia hòa giải thành 1.346 vụ mâu thuẫn trong Nhân dân (BĐ: 913; PY: 275; KH: 86; NT: 72 vụ, việc). Cảm hóa, giáo dục 515 đối tượng lầm lỗi có tiến bộ hòa nhập với cộng đồng, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự ở địa phương (BĐ: 291; PY:194; KH:18; NT: 12). Duy trì và thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp công tác giữa UBND và CCB về “Tăng cường phối hợp công tác, thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên theo quy định của pháp luật”. Chương trình phối hợp giữa Công an và Hội CCB về “Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình hiện nay”.

Thực hiện Hướng dẫn số 45/HD-CCB của Trung ương Hội về “Công tác vận động, tập hợp CQN ở cơ sở”, các Hội cơ sở đã tham mưu UBND, phối hợp chặt chẽ với cơ quan Quân sự và Đoàn thanh niên cùng cấp, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động CQN tham gia Câu lạc bộ, nhằm tập hợp CQN để bồi dưỡng, giáo dục, động viên giữ gìn, phát huy bản chất, tuyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” truyền thống của đơn vị; thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, đoàn kết giúp đỡ nhau trong cuộc sống; gương mẫu tham gia các cuộc vận động, các phong trào chính trị, văn hóa-xã hội, an ninh, quốc phòng ở địa phương. Đã thành lập và duy trì hoạt động ở 1.009 CLB tập hợp được 72.982/92.252= 79,11% CQN tham gia. (BĐ:116 CLB, tập hợp 38.517/41.718 CQN; PY: 118 CLB, tập hợp 14.025/19.740 CQN; KH:724 CLB, tập hợp 18.326/22.144 CQN; NT: 51 CLB, tập hợp 2.114/ 8.650CQN.).
Đồng thời hội nghị cũng đã đánh giá và triển khai thực hiện kế hoạch tiếp theo. Theo đó, năm 2016, tình hình thế giới, khu vực và các tỉnh trong Cụm vẫn còn nhiều khó khăn, phức tạp; các dự án và chương trình mục tiêu trọng điểm cần tập trung tiếp tục khẩn trương thực hiện hoàn thành. Đặc biệt là năm chuẩn bị các bước để tổ chức Đại hội Hội CCB các cấp vào năm 2017 nhiệm kỳ 2017-2022 và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Vì vậy, các Hội trong Cụm cần nắm vững nhiệm vụ chính trị của địa phương, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, tổ chức tốt các hoạt động của Hội, động viên cán bộ, hội viên CCB, CQN phát huy ưu điểm, kết quả đạt được; tăng cường đoàn kết, ra sức phấn đấu khắc phục khó khăn, nỗ lực thực hiện và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác Hội góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn./.
Công Thi