Đại hội đã đánh giá tình hình hoạt động công tác Hội (nhiệm kỳ II, 2006 – 2011) và nghiêm túc nhìn nhận những kết quả đã làm được, những tồn tại hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm đồng thời đề ra chương trình, kế hoạch phương hướng thực hiện nhiệm vụ (nhiệm kỳ III, 2012 – 2017) và bầu ra BCH mới, bầu đại biểu đi dự Đại hội CCB cấp trên. Trong nhiệm kỳ II, cơ bản ổn định về tổ chức, tính đến nay đã có gần 200 hội viên, 15 Tổ dân cư đều có Chi hội CCB. Nhiều đồng chí, cán bộ, hội viên tham gia vào công tác Đảng, công tác chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, góp phần tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền. Tính đến nay số hội viên CCB tham gia công tác của địa phương là 51 đồng chí (công tác Đảng 25 đồng chí, công tác chính quyền và đoàn thể 26 đồng chí). Hội đã chú trọng công tác bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ kể cả việc bồi dưỡng giúp đỡ quần chúng ưu tú để giới thiệu với Chi bộ tại cộng đồng dân cư, trong nhiệm kỳ có 02 đồng chí hội viên CCB được kết nạp Đảng cộng sản Việt Nam. Số hội viên SXKD giỏi trong nhiều năm qua, tiếp tục mở rộng SXKD làm giàu chính đáng hợp pháp, thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước, giải quyết việc làm cho người lao động, đóng góp vào quỹ từ thiện nhân đạo địa phương hàng trăm triệu đồng/năm. Đến nay có 71,33% hộ gia đình hội viên có mức sống khá trở lên, trung bình 27,66%. Còn 02 hộ gia đình hội viên nghèo theo chuẩn mới 500.000đ/khẩu chiếm 0.64% so với tổng số hội viên. Đến nay số hội viên SXKD giỏi cấp Trung ương có 03 đ/c, cấp Tỉnh 01 đ/c, Thành phố 01 đ/c, cấp Phường 10 đ/c. Với Hội CCB, bằng vốn quỹ hội đã giải quyết cho 05 hội viên vay vốn = 7 triệu đồng. Trong hội nghị tổng kết “Phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi lần thứ IV (2007-2011)” Hội CCB Phường Vĩnh Hòa được các cấp Hội và chính quyền khen thưởng: 03 đ/c được Thành Hội tặng giấy khen, 01 đ/c được TW Hội CCB Việt Nam Tặng Bằng khen, tập thể Hội CCB Phường Vĩnh Hòa được Chủ tịch UBND Tỉnh Khánh Hòa Tặng Bằng khen. Đến nay đã có 15/15 CLB – CQN ở các Khu dân cư với tổng số 210 hội viên tham gia sinh hoạt.

Thông qua việc tổ chức và duy trì các mặt hoạt động của CLB – CQN, đã phát huy tốt bản chất truyền thống ***“Bộ đội Cụ Hồ”***, Hội đã thường xuyên rút kinh nghiệm trong công tác vận động tập hợp CQN, duy trì tốt nề nếp chế độ sinh hoạt, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với CQN theo nghị quyết 09 của Bộ chính trị và kết luận số 66-KL/TW ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư TW Đảng. Các Chi hội CCB ở các tổ dân cư có trách nhiệm theo dõi và chỉ đạo các mặt hoạt động của các CLB – CQN. Đại hội đã thành công tốt đẹp, 11 đồng chí được bầu vào BCH mới với số phiếu cao, 6 đồng chí được bầu là đại biểu đi dự Đại hội CCB thành phố Nha Trang.

Trần Công Thi