Thời gian qua Hội CCB các cấp đã tổ chức 14.428 lớp tập huấn khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư cho 518.047 lượt cán bộ và hội viên CCB. Hội còn cử 84 vạn lượt hội viên đi dự các lớp tập huấn khuyến nông do Sở NN và Trung tâm khuyến nông các tỉnh, thành phố tổ chức. Nhờ nắm được các kỹ thuật về nông nghiệp, hội viên CCB trong cả nước đã mạnh dạn đứng ra nhận khoán, nhận thầu đầm hồ, đất đai, đồi núi trọc, bến bãi, khai phá đất hoang hóa, đắp đê lấn biển, khoanh vùng nuôi trồng thủy sản. Từ năm 2009, Bộ NN đã giao cho Hội CCB thực hiện các dự án khuyến nông về chăn nuôi, trồng trọt. Hằng năm Bộ NN – PTNT đến kiểm tra các dự án và có nhận xét: “Dự án được tổ chức và triển khai tốt, các dự án đã chọn đúng địa điểm, đúng đối tượng. Sử dụng ngân sách hỗ trợ đúng mục tiêu, đúng mục đích. Hội CCB các tỉnh đã tổ chức cho nhiều hộ ở địa phương khác đến tham quan, học tập rút kinh nghiệm. Dự án có hiệu quả cả về mặt kinh tế lẫn xã hội”.

Nhờ tập huấn KHKT - Hội CCB đã thu được nhiều kết quả thiết thực. Hội có 763 HTX nông nghiệp do hội viên CCB làm chủ nhiệm, hoạt động theo luật HTX, thu hút 166.949 lao động. Nhiều HTX được địa phương chọn làm mô hình điểm, góp phần củng cố quan hệ sản xuất tập thể theo định hướng XHCN. Về trang trại đã có 22.595 hội viên CCB trở thành chủ trang trại, gia trại thu hút 114.730 lao động và 4.817 tổ hợp tác của CCB thu hút 42.286 lao động. Nhìn chung sau khi chuyển đổi và thành lập, các HTX nông nghiệp đã xây dựng được bộ máy quản lý điều hành phù hợp. Công tác quản lý, điều hành của Ban chủ nhiệm đã phát huy được vai trò tự chủ trong sản xuất kinh doanh, hoạt động kinh tế ngày càng phát triển hiệu quả. Cùng với những kết quả về đầu tư mở rộng sản xuất, mở rộng ngành nghề, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, hội viên CCB đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ mới vào nông nghiệp.

Thúy Hương