Thực hiện tốt Cuộc vận động sẽ góp phần xây dựng Hội CCB ngày càng trong sạch vững mạnh, hội viên gương mẫu, gia đình hội viên văn hóa cao hơn, chất lượng hơn, đồng thời hội viên nâng cao bản lĩnh chính trị và giữ vững bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”.
Kết quả nổi bật trong Cuộc vận động là hướng dẫn và tổ chức học tập các chuyên đề. Năm 2007, tổ chức học tập 3 chuyên đề: “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” và “Tư tưởng Hồ Chí Minh về cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”. Năm 2008 tổ chức học tập 2 chuyên đề: “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu” và tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”. Hội CCB cấp cơ sở đã phối hợp với các đoàn thể chính trị hoặc tổ chức học tập cho hội viên là quần chúng. Năm 2008, toàn tỉnh có 74.281/88.131 cán bộ, hội viên học tập đạt 84,28%. Trong đó có 30.918/32.645 hội viên là đảng viên học đạt 94,70%; có 43.363/55.486 hội viên dự học đạt 78,15%. Ngoài học tập nhiều tổ chức Hội còn hướng dẫn cho hội viên viết thu hoạch, góp ý cho tổ Đảng, cán bộ đảng viên ở địa phương, cơ sở.
Nhiều tổ chức Hội, cán bộ hội viên tổ chức Hội thi và tham gia kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cấp huyện có 2 đơn vị là Hội CCB huyện Kinh Môn và Ninh Giang tổ chức Hội thi, có 31 người kể và 670 người dự. Cơ sở Hội có 132 đơn vị tổ chức Hội thi, có 924 người kể và 24.420 người dự. Ngoài ra các Chi hội CCB trong tỉnh còn tổ chức kể chuyện và đọc các mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, có 1.712 Chi hội tổ chức và trên 65.000 hội viên dự nghe. Đã có 968 cán bộ, hội viên tham gia Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do cấp uỷ tổ chức. Cấp cơ sở có 912 và cấp huyện có 56 người tham gia Hội thi. Trong đó có 456 cán bộ hội viên đạt các giải chính thức.
Hội CCB tỉnh Hải Dương đã xây dựng 5 chuẩn mực hội viên CCB theo chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh; hướng dẫn Hội CCB các cấp xây dựng chuẩn mực hội viên CCB của từng cấp Hội và hội viên CCB xây dựng tiêu chí phấn đấu. 100% các cấp Hội trong tỉnh treo khẩu hiệu hành động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở phòng họp, phòng làm việc của Hội CCB. 100% đơn vị Hội CCB huyện, thành phố và cơ sở Hội đã xây dựng chuẩn mực...
Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Hội CCB tỉnh Hải Dương bước đầu đã góp phần quan trọng làm chuyển biến cả nhận thức tư tưởng và hành động của số đông cán bộ hội viên CCB tỉnh; nâng cao đạo đức lối sống, tính gương mẫu của cán bộ, hội viên CCB tiếp tục giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trên cương vị mới.

PV