Trước hết là các cấp Hội tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của Hội CCB cũng như mỗi hội viên. Bằng nhiều hình thức phù hợp, các cấp Hội chú trọng nâng cao nhận thức về mọi mặt cho hội viên. Hội tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng quy chế giám sát, phản biện xã hội, quy chế về góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền, tạo điều kiện để hội viên phản ánh, đề xuất những chủ trương, chính sách phát triển kinh tế-xã hội, văn hóa, an ninh, quốc phòng.
Nhận thức rõ sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân, phát huy vai trò nòng cốt trong Mặt trận Tổ quốc, các cấp Hội tích cực tham gia thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận cao, chủ động phối hợp làm tham mưu và trực tiếp tham gia có hiệu quả trong đấu tranh giải quyết những vấn đề phức tạp về tôn giáo, dân tộc do các thế lực thù địch và các phần tử cực đoan gây ra trên các địa bàn. Đồng thời coi trọng phòng, chống nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đẩy mạnh công tác phát hiện, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội, công an làm tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, nâng cao ý thức bảo vệ Tổ quốc trong CCB và nhân dân, góp phần củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền địa phương trong sạch, vững mạnh.
Trong phong trào thi đua làm kinh tế giỏi, xóa đói giảm nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới, nhiều CCB mạnh dạn tổ chức các mô hình sản xuất mới về nông, lâm, ngư nghiệp, kinh doanh phù hợp với điều kiện của từng địa phương, chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng, tín chấp vay vốn, tạo việc làm cho gia đình phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Với tinh thần “Thắng không kiêu, bại không nản”, ý chí kiên cường của Bộ đội Cụ Hồ cùng với tinh thần đoàn kết, tình đồng chí, đồng đội giúp đỡ lẫn nhau, các hội viên đã có những thành công nhất định; góp phần tích cực vào thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế-xã hội và công tác xóa đói, giảm nghèo của tỉnh.
Các cấp Hội động viên CCB tham gia Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, nhiều CCB tự nguyện hiến đất làm các công trình dân sinh, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, miền núi. Hội tích cực tham gia các chương trình quốc gia về bảo vệ môi trường, phòng, chống tội phạm, HIV và tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, Chương trình phối hợp mới về “Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự của đất nước trong tình hình hiện nay”...
Trước nhiệm kỳ mới, Các thế hệ CCB tỉnh Điện Biên tiếp tục đẩy mạnh Phong trào thi đua "CCB gương mẫu học tập và làm theo lời Bác" tích cực năng động, sáng tạo, triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Xứng đáng với vị trí, vai trò là tổ chức chính trị-xã hội, đại diện cho ý chí và quyền lợi của CCB; là thành viên quan trọng của Mặt trận Tổ quốc và là cơ sở chính trị của cấp ủy Đảng và chính quyền nhân dân, đóng góp thiết thực vào nhiệm vụ xây dựng cơ sở chính trị, củng cố quốc phòng-an ninh, phát triển kinh tế-văn hóa xã hội, sớm đưa Điện Biên thoát khỏi tỉnh chậm phát triển.
Trần Văn Sơn - Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Điện Biên