Trung tướng Nguyễn Quốc Thước phát biểu tham luận tại Hội nghị
Theo báo cáo của Chủ tịch Hội CCB quận Trần Xuân Vững, những năm qua, các cấp Hội trong quận luôn luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo, đạt nhiều hiệu quả trong hoạt động Hội. Các cấp Hội thường xuyên chăm lo giáo dục, bồi dưỡng cán bộ hội viên giữ vững và phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, luôn luôn chủ động và tích cực đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” và các luận điệu thù địch, sai trái; kiên quyết bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN và nhân dân, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các đoàn thể tham mưu cho cấp ủy Đảng và trực tiếp tham gia tuyên truyền vận động quần chúng hiểu rõ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như tham gia đấu tranh giải quyết có hiệu quả những vấn đề phức tạp trên địa bàn. Cùng với đó, các cấp hội còn tham gia làm tốt công tác hòa giải trong nhân dân, tham gia giải tán những vụ khiếu kiện, biểu tình đông người từ các địa phương kéo về tại địa bàn quận gây mất trật tự an ninh xã hội, đồng thời tích cực phát hiện và tham gia đấu tranh chống tham nhũng theo đúng pháp luật…
Tại Hội nghị, ý kiến phát biểu của các đại biểu Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, Trung tướng Khuất Duy Tiến, Thiếu tướng Phan Khắc Hải…đã tập trung làm rõ vai trò, trách nhiệm của CCB trong tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Chính quyền, đồng thời nêu những giải pháp chính để CCB tham gia hiệu quả vào công tác này trong tình hình hiện nay. Các đại biểu cũng đề xuất nhiều kiến nghị với cấp ủy, chính quyền để hoạt động của CCB trên phương diện này thu được nhiều thuận lợi hơn nữa.
Bài và ảnh: QV