Đ/c Lê Quang Đại - Bí thư Đảng đoàn- Chủ tịch Hội CCB tỉnh, quán triệt và triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của BCT khóa XII và các chỉ thị của Tỉnh ủy về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng trong BCH Hội CCB tỉnh

Xây dựng, bảo vệ Đảng là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm số một của các cấp Cựu chiến binh trong toàn tỉnh, hướng tới Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh và các cấp Hội xác định nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, mà trực tiếp là tham gia quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng các cấp tại cơ sở đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm số 1.

         Để thực hiện tốt nhiệm vụ này ngay từ cuối năm 2019 và đầu năm 2020 Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh đã chủ động và tiến hành nghiêm túc việc quán triệt và triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị khóa XII và các chỉ thị của cấp ủy Đảng về chuẩn bị tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Để thực hiện nghiêm túc chỉ thị này Đảng đoàn, Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh yêu cầu các cấp Hội và hội viên CCB tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các Văn kiện dự thảo của cấp ủy các cấp, trong đó tập trung chủ yếu vào các vấn đề cốt lõi của các văn kiện như: Quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn và các vấn đề về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và công tác xây dựng Đảng. Tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ thông tin, tuyên truyền, cộng tác viên dư luận xã hội từ cơ sở đến tỉnh. Tích cực tuyên truyền các chủ trương, đường lối, hướng dẫn của Đảng, cấp ủy các cấp về Đại hội; nắm chắc diễn biến, tình hình tư tưởng của quần chúng Nhân dân, hội viên trước tác động, chi phối của diễn biến tình hình thời tiết, biến đổi khí hậu và đặc biệt là dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra, để kịp thời tổng hợp báo cáo cấp ủy và Hội CCB cấp trên, kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, hội viên và Nhân dân đồng thời giải quyết dứt điểm những băn khoăn, vướng mắc tại cơ sở, không để diễn biến phức tạp và lây lan kéo dài trước thềm Đại hội Đảng các cấp.

         Tiếp tục triển khai và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trọng tâm là quán triệt chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu cách mạng mới”. Đặc biệt đề cao trách nhiệm gương mẫu, nêu gương của cán bộ hội viên CCB; đẩy mạnh việc tuyên truyền, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến tại cơ sở trong học tập và làm theo tấm gương của Bác.

         Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền nhân các ngày kỷ niệm lớn của Đảng và Đất nước: 90 năm ngày thành lập Đảng, 150 năm ngày sinh Lê Nin, 45 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, 130 năm ngày sinh nhật Bác, 45 năm cách mạng Tháng 8, quốc khánh 2/9; 200 năm ngày sinh Ph.Ăng-ghen, 30 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh tỉnh Phú Thọ.

         Với quyết tâm, trách nhiệm cao và các giải pháp, việc làm tích cực, cụ thể của các cấp Hội sẽ đóng góp quan trọng vào sự thành công của Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phạm Đức Thọ - Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh Phú Thọ