Cụ thể: Nhiệm vụ thứ nhất nên giữ nguyên nội dung như điều lệ hiện hành; nhiệm vụ thứ 2 nên chuyển nội dung của nhiệm vụ thứ 3 của điều lệ hiện hành làm nhiệm vụ thứ 2 của điều lệ mới, đó là nhiệm vụ tập hợp đoàn kết hội viên CCB, tập hợp CQN, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng; nhiệm thứ 3 nên lấy phần đầu của nhiệm vụ thứ 2 trong điều lệ hiện hành ghép với nhiệm vụ thứ 4 của điều lệ hiện hành, thành nhiệm vụ thứ 3 mới. Cụ thể: “Tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh (4), tổ chức chăm lo giúp đỡ CCB nâng cao đời sống xóa đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp; tổ chức hoạt động tình nghĩa để CCB giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống”; nhiệm vụ thứ 4 nên ghép phần còn lại của nhiệm vụ thứ 2 điều lệ hiện hành với nhiệm vụ thứ 5 hiện hành thành nhiệm vụ thứ 4 mới. Cụ thể: “Kiến nghị với cơ quan Nhà nước, chính quyền địa phương về xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách pháp luật có liên quan đến CCB và Hội CCB (5), bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của CCB; tuyên truyền giáo dục pháp luật, tư vấn trợ giúp pháp lý cho CCB”; nhiệm vụ thứ 5, thứ 6 và thứ 7 ở điều lệ hiện hành là 2 nhiệm vụ có nội dung đồng dạng, nên ghép lại thành nhiệm vụ thứ 5 mới. Cụ thể: “Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các thành viên trong MTTQ Việt Nam, cơ quan quân sự giáo dục truyền thông yêu nước cho thế hệ trẻ, tiến hành các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước!”.

NGUYỄN THẮNG ĐẤY