Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 349/QĐ-TTg ngày 6/4/2023 giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 cho Bộ Tài chính từ nguồn điều chỉnh giảm dự toán chi thường xuyên năm 2021 của Bộ Tài chính.

Cụ thể, Phó Thủ tướng giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 cho Bộ Tài chính số tiền là 2.268,3 tỷ đồng, trong đó Tổng cục Thuế là 1.134,8 tỷ đồng, Tổng cục Hải quan là 1.133,5 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm dự toán chi thường xuyên, tăng tương ứng dự toán chi đầu tư phát triển năm 2021 của Bộ Tài chính đã được Quốc hội cho phép chuyển nguồn sang năm 2023.

Các dự án bố trí vốn phải bảo đảm đủ thủ tục đầu tư

Phó Thủ tướng yêu cầu căn cứ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 được giao, Bộ Tài chính thực hiện phân bổ chi tiết cho 95 dự án của Tổng Cục Thuế và Tổng cục Hải quan theo đúng danh mục dự án kèm theo Tờ trình số 503/TTr-CP ngày 26/12/2022 của Chính phủ. Các dự án bố trí vốn phải bảo đảm đủ thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công; thời gian giải ngân đến hết ngày 31/12/2024.

Bộ Tài chính chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan về tính chính xác của các nội dung, số liệu báo cáo, danh mục dự án và mức vốn bố trí cho từng dự án bảo đảm tuân thủ đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật có liên quan.

Hằng năm tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các dự án, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Quốc hội theo quy định.

Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao về quản lý nhà nước đối với đầu tư công chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về tính chính xác của các nội dung, số liệu báo cáo.