Có rất nhiều hộ trong làng mà chủ yếu là hội viên CCB nuôi lợn rừng lai, nuôi ong lấy mật, trồng nếp thơm Tú Lệ, dưa Thái Hưng Long... Chỉ tính sơ sơ nguồn thu của anh Hà Huy Cầu, thương binh hạng 4/4, chi hội trưởng CCB đã thấy “mê” bản mường này: Một năm, anh thu từ 20 con lợn rừng giống x 250 - 300.000 kg = 60.000.000 đồng; từ gỗ trồng rừng: 50.000.000 đồng; từ dưa thái 3 sào x 900 kg x 5.000 đồng = 13.000.000 đồng; từ các khoản thu ong mật + gà mò = 10 - 15.000.000 đồng; trừ chi phí đầu tư mỗi năm anh đã có trên trăm triệu đồng. Một con số thật hấp dẫn. Hôm báo cáo dự thảo các dự án kinh tế và khảo sát các mô hình trọng điểm tại chi hội này, anh Cầu cho biết: “Cái bản mường Sặt Trong này xưa khổ lắm, mãi năm 2007 tách huyện, nhờ chương trình phát triển kinh tế của tỉnh, sự quan tâm của huyện uỷ; chương trình 134-135 và các nghị quyết trong phong trào thi đua yêu nước của CCB, mọi người mới thi đua vươn lên làm giàu cho mình. Dự án phát triển lợn rừng ở quy mô trang trại lớn là rất khả thi, Hội chúng tôi rất đồng tình ủng hộ”.

Lê Trị