Tại Hà Tĩnh đoàn đã nghe đại diện Thương trực Hội Cựu Chiến Binh tỉnh báo cáo một số kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ( PBGDPL ) năm 2016 và 4 tháng đầu năm 2017. Theo đó, công tác Lãnh đạo, chỉ đạo về thực hiện phổ biến giáo dục Pháp luật ở Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh được quan tâm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, nhất là quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị của cấp trên về phổ biến giáo dục pháp luật. Bằng các hình thức tổ chức tập huấn, học tập bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, để phổ biến và chuyển tải các chỉ thị, nghị quyết, đề án của cấp trên đến tận các tổ chức Hội cơ sở, đặc biệt chú trọng thực hiện Đề án của TW Hội Cựu Chiến Binh Việt Nam về " Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư giai đoạn 2012 - 2016 ".
Hội đã tổ chức được 03 lớp tập huấn cho 360 cán bộ Thường trực Hội CCB các huyện, Thị xã, Thành phố và các đơn vị khối doanh nghiệp, khối Các cơ quan cấp tỉnh. Phối hợp với Trung tâm bồi dương chính trị cùng cấp tổ chức được 44 lớp tập huấn với hơn 4.500 lượt cán bộ Hội cơ sở tham gia, tổ chức 172 lớp tập huấn tuyền truyền cho trên 20.520 cán bộ Chi hội và hội viên tham gia. Toàn Hội hiện có 15 đồng chí Báo cáo viên ở 13 huyện, thị, thành phố và cơ quan tỉnh hội, có 262 đông chí là cán bộ Hội cơ sở xã, Phương, thị trấn làm tuyên truyền viên phổ biến pháp luật, thành lập được trên 1.200 tổ ATGT, tổ tự quản với sự tham gia của hơn 1.900 hội viên CCB, CQN ở các xã, Phường, thị trấn tham gia.
Phát biểu tại buổi làm việc với Thường trực Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh, đồng chí Trung tướng Nguyễn Song Phi, UV Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh Việt Nam, trưởng đoàn công tác số 5 nhận xét: Năm 2016 và 4 tháng đầu năm 2017 công tác PBGDPL được các cấp Hội ở Hà Tĩnh tích cực, chủ động triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả tốt, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, ý thức và tinh thần trách nhiệm của cán, bộ hội viên CCB, CQN trong việc chấp hành đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết, chỉ thị của cấp uỷ, chính quyền địa phương. Đa số cán bộ, hội viên CCB tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “ Bộ đội Cụ Hồ “, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, xây dựng tổ chức Hội TSVM, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Hội. Nhờ đó, Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động và phối hợp xử lý tốt công tác tử tưởng của cán bộ hội viên sau sự cố môi trường biển và các vụ gây rối tại Thị xã Kỳ Anh, huyện Lộc Hà trong thời gian qua, thể hiện và khẳng định được vai trò vị trí của Hội trong hệ thống chính trị, đem lại niềm tin cho cán bộ hội viên và bà con nhân dân.
Sau khi kiểm tra tình hình thực hiện PBGDPL tại huyện Hội Can Lộc và Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh, đồng chí Trưởng đoàn công tác số 5 cũng đã nêu lên một số kiến nghị để HĐPBGDPL có cơ sở triển khai làm tốt hơn nữa trong thời gian tới, đặc biệt là công tác phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể, công tác tập huấn bồi dưỡng chuyên sâu về kiến thức pháp luật, kỹ năng, phương pháp tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, nên tổ chức tập huấn theo Cụm để mở rộng đối tượng cho tuyên truyền viên cấp cơ sở. Cần quan tâm đầu tư kinh phí phù hợp cho hoạt động tuyên truyền PBGDPL …
Lê Anh Thi