Ngày 13/6/2022, tại trụ sở PV GAS Tp.HCM, Đảng ủy Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn thực hiện công tác quy hoạch cán bộ theo định hướng chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Tham dự Hội nghị, có đồng chí Dương Mạnh Sơn – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Bí thư Đảng ủy PV GAS, Chủ tịch HĐQT PV GAS; đồng chí Hoàng Văn Quang - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc PV GAS; đồng chí Trần Đức Sơn – Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức – Nhân sự; các đồng chí trong BCH Đảng bộ TCT; các đồng chí Bí thư các chi/đảng bộ trực thuộc; Trưởng đơn vị/Người đại diện của TCT tại các doanh nghiệp khác giữ chức vụ cấp cao; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên và các đồng chí tham mưu về công tác cán bộ tại các chi/đảng bộ trực thuộc.

Với mục tiêu đặt ra từ đầu năm 2022 của Đảng ủy Tập đoàn là: Tiếp tục phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”, toàn Tập đoàn tập trung nâng cao hiệu quả, chất lượng, tiến độ, chỉ đạo xử lý công việc, tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm: Chủ động, sáng tạo lãnh đạo, triển khai thực hiện đợt sinh hoạt chính trị, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trong sạch, vững mạnh; Tích cực triển khai Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/05/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tổ chức thực hiện có hiệu quả chuyên đề toàn khóa: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, tạo động lực thực hiện phương châm hành động của Tập đoàn, xây dựng con người và văn hóa Petrovietnam.

Đặc biệt, trong công tác xây dựng Đảng, cấp ủy các cấp nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2022 và Nghị quyết giao nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022 cho cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy/doanh nghiệp/đơn vị các đảng bộ, chi bộ, đơn vị trực thuộc. Vấn đề quan trọng được đặt ra trong công tác xây dựng Đảng được các cấp ủy quan tâm chính là công tác cán bộ, tổ chức bộ máy, nhấn mạnh trách nhiệm người đứng đầu; từ đócủng cố và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Đảng, của doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp; củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên, công tác quản lý đảng viên trong tình hình mới.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy PV GASDương Mạnh Sơnđặc biệt yêu cầu sự quán triệt thống nhất các chủ trương của Đảng ủy Tập đoàn về công tác quy hoạch cán bộ theo Hướng dẫn 242-HD/ĐU ngày 24 tháng 5 năm 2022, triển khai đồng bộ và khẩn trương trong điều kiện thực tế tại PV GAS. Đồng chí Bí thư khẳng định công tác cán bộ luôn được Đảng bộ PV GAS coi trọng, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ của Tổng công ty trong tình hình hiện nay, nằm trong tiến trình thực hiện công cuộc tái cơ cấu Tổng công ty. Các nội dung bổ nhiệm tại PV GAS, đặc biệt trong giai đoạn gần đây, chính là sự đánh giá và ghi nhận của PV GAS với lực lượng cán bộ năng động, có tâm và có tầm để tăng cường cho sự nghiệp phát triển chung; thực hiện phương châm hành động của PV GAS đó là“Đoàn kết - Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động”.

Nhóm giải pháp về quản trị để phát triển của PV GAS phù hợp với chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn và Lãnh đạo cấp trên,luôn được coi là vai trò hạt nhân, định hướng, cầu nối liên kết, dẫn dắt, hỗ trợ của PV GAS. Công tác quy hoạch cán bộ theo định hướng chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam chính là quá trình tiếp tục cải thiện, đổi mới công tác quản trị bên trong và bên ngoài PV GAS;Đẩy mạnh thực hiện phương án tái cấu trúc/tái cơ cấu PV GAS giai đoạn 2021-2025 trên nguyên tắc tinh gọn, khoa học, hiện đại, hoạt động hiệu quả theo cơ chế thị trường, phù hợp với từng giai đoạn phát triển và hội nhập.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy PV GAS Trần Đức Sơn đã trình bày các nội dung chính của Hướng dẫn số 14-HD/ĐU ngày 08/6/2022 của Đảng ủy Tổng công ty về công tác quy hoạch cán bộ. Trong đó, nêu bật các yêu cầu và nguyên tắc chung, tuân thủ các yêu cầu của Đảng cấp trên.Công tác quy hoạch cán bộ tại Đảng bộ PV GAS bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, liên thông, công khai, minh bạch trong công tác quy hoạch cán bộ. Đồng thời, Đảng ủy PV GAS cũng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trên cơ sở nêu cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo doanh nghiệp, đơn vị, người đứng đầu, đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát trong công tác quy hoạch cán bộ.

Đảng ủy PV GAS yêu cầu coi trọng chất lượng, bảo đảm cân đối, hài hòa, hợp lý, liên thông giữa các khâu trong công tác cán bộ; giữa quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng; giữa đánh giá với quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ; giữa cán bộ quy hoạch với cán bộ đương nhiệm; giữa nguồn cán bộquy hoạch cấp uỷ trực thuộc với quy hoạch cấp uỷ Tập đoàn; giữa nguồn cán bộ tại chỗ với nguồn cán bộ từ nơi khác. Phấn đấu quy hoạch theo cơ cấu ba độ tuổi, tỉ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữphù hợp với lĩnh vực công tác.

Đặc biệt cần rà soát, đánh giá toàn diện nguồn cán bộ; bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công bằng, công tâm, công khai, minh bạch, đúng quy trình, thẩm quyền. Coi trọng chất lượng, không vì số lượng, cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Không đề xuất, phê duyệt quy hoạch những trường hợp không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện. Đảng bộ PV GAS cũng duy trì nguyên tắc thực hiện phương châm quy hoạch "động" và "mở"; Hàng năm đánh giá, rà soát để kịp thời đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện, không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bổ sung vào quy hoạch những nhân tố mới từ nguồn nhân sự tại chỗ hoặc nguồn nhân sự từ nơi khác đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có triển vọng phát triển.

Hướng dẫn số 14-HD/ĐU ngày 08/6/2022 của Đảng ủy Tổng công ty về công tác quy hoạch cán bộ cũng quy định các chức danh thực hiện quy hoạch,thẩm quyền phê duyệt quy hoạch,đối tượng quy hoạch và việc tổ chức thực hiện tại các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo đơn vị trong Tổng công ty, các đoàn thể chính trị - xã hội của Tổng công ty;Trách nhiệm của Ban Tổ chức Đảng ủy và Ban Tổ chức – Nhân sự; Trách nhiệm của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty.

Hội nghị cũng đã giành thời gian để các đại biểu trao đồi, tìm hiểu sâu thêm về các nội dung và những liên hệ thực tế tại cơ sở đảng.

Với quyết tâm hiện thực hóa các yêu cầu của Đảng ủy Tập đoàn, Hội nghị hướng dẫn thực hiện công tác quy hoạch cán bộ PV GAS đã khẩn trương triển khai chương trình lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và xây dựng kế hoạch quy hoạch cán bộ tại doanh nghiệp, đơn vị theo đúng quy định, hướng dẫn hiện hành của Đảng ủy Tổng công ty theo phân cấp quản lý cán bộ, đồng thời phù hợp với đặc điểm, tình hình và yêu cầu nhiệm vụ của doanh nghiệp.

                                                                                 PV