Hội nghị tập trung vào 3 nội dung: Một là: Chỉ thị 25 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2014-2019). Hai là: kết quả hội nghị TƯ bảy với kết luận về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở; nghị quyết về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; kết luận về tiếp thu ý kiến nhân dân góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; nghị quyết về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; kết luận về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công đến năm 2020; về quy hoạch cán bộ cấp chiến lược của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo và bầu bổ sung Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Ba là: Phổ biến một số nghị quyết và kết luận của Bộ Chính trị là Nghị quyết số 22-NQ/T.Ư của Bộ Chính trị ngày 10-4-2013 về Hội nhập quốc tế; kết luận của Bộ Chính trị số 60-KL/T.Ư ngày 16-4-2013 về kết quả sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.

Đảng bộ đã nhất trí cao với các nội dung nêu trên.

An Hà