Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị giao ban tháng 3.

Theo báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương, công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Đến nay, đã tổ chức thành công 295 đại hội điểm cấp cơ sở; xây dựng Kế hoạch tổ chức 1.174 đại hội điểm đảng bộ cấp cơ sở và 92 đại hội điểm đảng bộ cấp trên cơ sở...

Trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã cơ bản hoàn thành 3/10 đề án, nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2020 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, bám sát Chỉ thị số 35-CT/TW, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW và các kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương. Đến nay, đã tổ chức thành công 295 đại hội điểm cấp cơ sở; xây dựng Kế hoạch tổ chức 1.174 đại hội điểm đảng bộ cấp cơ sở và 92 đại hội điểm đảng bộ cấp trên cơ sở trong quý I và quý II-2020.

Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2019 được thực hiện nghiêm túc theo các quy định, hướng dẫn của Trung ương, dần đi vào thực chất hơn. 59/63 tỉnh, thành phố đã hoàn thành đánh giá, xếp loại đối với 816 đồng chí ủy viên ban thường vụ, trong đó, 20,7% xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 78,8% xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong 2 tháng đầu năm, ngành đã tham mưu thẩm định 138 lượt nhân sự diện Trung ương quản lý trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định phân công, luân chuyển, chỉ định, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử; thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với 181 trường hợp diện Trung ương quản lý; tổ chức 2 lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho 86 cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII.

Trong tháng 3, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục chuẩn bị, tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng gắn với đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Tham mưu hoàn thiện có chất lượng các báo cáo tổng kết; tiếp tục xây dựng đề án tiêu chuẩn, tiêu chí, số lượng đại biểu của các địa phương, cơ quan, đơn vị dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, rà soát quy hoạch cấp ủy các cấp, chủ động tham mưu điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ gắn với công tác nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tham mưu chuẩn bị tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ cấp mình và theo dõi, nắm tình hình, chỉ đạo đại hội cấp dưới, đặc biệt đại hội điểm cấp cơ sở để rút kinh nghiệm ngay trong quý 1.

Ban Tổ chức Trung ương sẽ tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện 7 đề án, nhiệm vụ để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, BCH Trung ương trong quý 1 và đầu quý 2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng gắn với công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Đẩy mạnh việc kiện toàn, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị phù hợp với tình hình thực tế. Xây dựng hệ thống danh mục, bản mô tả vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị… Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, thường xuyên rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng...

Ngoài ra, trong tháng 3, ngành Tổ chức xây dựng Đảng bám sát 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược để tiếp tục cụ thể hoá thành khung chương trình đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo chức danh. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những hiện tượng cục bộ, bè phái, “lợi ích nhóm”, lợi dụng các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, internet nhằm đưa tin giả, xuyên tạc, kích động, gây mất đoàn kết nội bộ. Chú trọng tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt; tập trung chống suy thoái và đấu tranh chống chạy chức, chạy quyền...

Theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương  Phạm Minh Chính, trong thời gian tới, công việc tổ chức xây dựng Đảng ngày càng nhiều, đòi hỏi sự chính xác, kịp thời, nhất là trong điều kiện nguồn lực, trình độ có hạn, việc đột xuất bất ngờ thường xuyên xảy ra, tình hình dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp. Toàn ngành sẽ quyết tâm, đồng lòng thực hiện theo phương châm chung tay tháo gỡ những vấn đề liên quan đến công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp.

Đồng chí Phạm Minh Chính cũng cho biết, trong thời gian tới, các địa phương, đơn vị chủ động rút kinh nghiệm từ công tác tổ chức đại hội chi bộ, phát huy những điểm tốt, khắc phục những hạn chế để thực hiện công tác tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở đúng quy trình, điều kiện, phát huy tinh thần dân chủ, huy động trí tuệ của tập thể, bảo đảm tìm nhân sự đúng người, đúng việc./.

Hiền Hòa