Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 67/QĐ-TTg ngày 8/2/2023 công nhận xã An toàn khu thuộc tỉnh Cao Bằng.

Cụ thể, công nhận 9 đơn vị hành chính cấp xã thuộc 5 huyện là các xã An toàn khu của Trung ương đặt tại tỉnh Cao Bằng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp: Xã Minh Tâm và xã Vũ Minh (huyện Nguyên Bình); xã Vân Trình (huyện Thạch An); xã Hồng Việt và xã Trương Lương (huyện Hòa An); xã Trường Hà, xã Ngọc Đào và xã Lũng Nặm (huyện Hà Quảng); thị trấn Quảng Uyên (huyện Quảng Hòa).

Các xã An toàn khu nêu trên được thực hiện chính sách ưu đãi đối với xã An toàn khu theo các quy định hiện hành.