Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định công nhận xã An toàn khu thuộc tỉnh Kiên Giang.

Cụ thể, công nhận 9 đơn vị hành chính cấp xã thuộc các huyện thuộc tỉnh Kiên Giang là các xã An toàn khu của Trung ương trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, bao gồm:

- 5 xã thuộc huyện U Minh Thượng, bao gồm: An Minh Bắc, Minh Thuận, Hòa Chánh, Vĩnh Hòa và Thạnh Yên A.

- 4 xã thuộc huyện Vĩnh Thuận, bao gồm: Vĩnh Thuận, Vĩnh Phong, Vĩnh Bình Nam và Vĩnh Bình Bắc.

Các xã An toàn khu nêu trên được thực hiện chính sách ưu đãi với xã An toàn khu theo các quy định hiện hành.

VPCP