Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận 5 xã và 2 vùng An toàn khu thuộc tỉnh Ninh Thuận.

Cụ thể, công nhận 5 xã gồm: xã Phước Kháng, xã Phước Chiến, xã Bắc Sơn thuộc huyện Thuận Bắc; xã Phước Hà thuộc huyện Thuận Nam và xã Ma Nới thuộc huyện Ninh Sơn là các xã An toàn khu của Trung ương trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Công nhận huyện Bác Ái và huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận là vùng An toàn khu của Trung ương trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Các xã An toàn khu và vùng An toàn khu nêu trên được thực hiện các chính sách ưu đãi đối với xã An toàn khu, vùng An toàn khu theo các quy định hiện hành.