Thế nhưng, tìm hiểu tình hình chung ở Hà Nội, cũng còn nhiều chi hội chưa mua báo, hỏi tại sao? Thì đều nói là tạm dừng! Hà Nội là thủ đô thanh lịch, là trung tâm văn hoá kinh tế xã hội của cả nước, lẽ nào các Hội cơ sở lại thiếu báo CCB Việt Nam.

NGUYỄN TIẾN AN