Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành văn bản Số: 01/CTPH-HCCB-BTNMT về Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2024-2029.

Mục đích nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phát huy vai trò cán bộ, hội viên và nhân dân trong việc giám sát các hoạt động quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Phối hợp, thúc đẩy công tác quản lý nhà nước; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, huy động mọi lực lượng xã hội vào việc bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, khai thác và sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên quốc gia góp phần phát triển bền vững đất nước. Tăng cường sự phối hợp, chỉ đạo giữa Hội Cựu chiến binh Việt Nam với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan nhằm phát hiện, ngăn chặn và kiến nghị xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường.

Nội dung phối hợp

1. Phổ biến, nâng cao nhận thức về chính sách, pháp luật quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, vận động hội viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam và gia đình gương mẫu chấp hành đúng chính sách pháp luật, các Điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia liên quan đến tài nguyên và môi trường.

2. Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cung cấp các kiến thức, kỹ năng cho cán bộ Hội và hội viên Hội Cựu chiến binh các cấp đối với các hoạt động quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

3. Phát huy truyền thống "Trung thành - Gương mẫu - Đoàn kết - Đổi mới" tham gia quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; phát hiện và nhân rộng các mô hình, điển hình Cựu chiến binh làm tốt công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

4. Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm chính sách và khoa học công nghệ về tài nguyên và môi trường.

5. Tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài nguyên và Môi trường hiểu về Pháp lệnh Cựu chiến binh Việt Nam.

Đối với Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Chỉ đạo, triển khai chương trình phối hợp đến các cấp Hội và hội viên, vận động sự tham gia tích cực của cán bộ hội viên Hội Cựu chiến binh và gia đình trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Huy động và sử dụng các nguồn vốn hỗ trợ hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài cho các cơ sở của Hội trong hoạt động quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên Hội Cựu chiến binh và gia đình gương mẫu thực hiện các chính sách pháp luật về tài nguyên và môi trường. Kiểm tra, giám sát các cấp Hội và hội viên Hội Cựu chiến binh thực hiện chính sách pháp luật; phát hiện, ngăn chặn, kiến nghị và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường. Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động hằng năm, xây dựng quản lý và thực hiện các mô hình hội viên Hội Cựu chiến binh tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, khai thác và sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên; chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm trao đổi thông tin để nâng cao hiệu quả và nhân rộng các mô hình, điển hình tốt.

Đối với Bộ Tài nguyên và Môi trường: Phối hợp với Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phổ biến kiến thức và cung cấp tài liệu, ấn phẩm về quản lý nhà nước lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Tổng hợp, cung cấp các thông tin thời sự về tài nguyên và môi trường, giúp cán bộ các cấp Hội, hội viên nắm vững, hiểu rõ, hiểu đúng về công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, khai thác và sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên. Bồi dưỡng cán bộ, tổ chức học tập kinh nghiệm, trong nước, nước ngoài cho Hội Cựu chiến binh theo quy định. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ và các cơ quan chuyên môn về Tài nguyên và môi trường phối hợp với các cấp Hội tại địa phương và triển khai Chương trình phối hợp; phối hợp với Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về tài nguyên và môi trường hàng năm phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước. Phối hợp tổ chức các sự kiện, hội nghị, triển lãm về tài nguyên và môi trường của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Phối hợp với Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích trong quá trình thực hiện Chương trình.

Để chương trình phối hợp đạt hiệu quả, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam thường xuyên trao đổi thông tin, định kỳ hàng năm làm việc để giải quyết các vướng mắc, tồn tại và phát sinh trong quá trình thực hiện Chương trình phối hợp. Căn cứ vào Chương trình phối hợp, các cấp Hội, các cơ quan, đơn vị trong Ngành tài nguyên và môi trường cụ thể hóa việc thực hiện phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, đơn vị, cơ sở. Bộ Tài nguyên và Môi trường giao Vụ Kế hoạch - Tài chính, Hội Cựu chiến binh Bộ; Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam giao Ban Kinh tế là đầu mối tham mưu tổ chức, hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình phối hợp; hàng năm hai bên phối hợp xây dựng kế hoạch hoạt động và kinh phí thực hiện và sơ kết, tổng két. Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường tại địa phương, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam chỉ đạo các cấp Hội tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp này.

Chương trình phối hợp có hiệu lực thi hành từ ngày ký và được triển khai trong toàn Ngành tài nguyên và môi trường và các cấp Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

PV tổng hợp