Văn phòng Chính phủ có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Thông báo nêu rõ, năm 2020 vừa qua, Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phối hợp tổ chức nhiều cuộc vận động, phong trào có ý nghĩa như: Cuộc vận động "Toàn dàn đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", Chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo”, Quỹ “Vì người nghèo”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phối hợp xây dựng hoàn thiện thể chế pháp luật, phát huy dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo và những vấn đề bất cập, nổi cộm trong xã hội; phối hợp vận động người dân, doanh nghiệp và các cấp, các ngành trong phòng, chống dịch COVID-19. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức 02 Hội nghị trực tuyến, phát động kêu gọi toàn dân tham gia phòng chống dịch COVID-19, quyên góp được hơn 2.600 tỷ đồng bằng tiền và hiện vật, kịp thời hỗ trợ lực lượng trực tiếp tham gia công tác chống dịch COVID-19 và những đối tượng yếu thế bị tác động bởi dịch COVID-19. Nhiều tấm gương quý, nhân văn đã xuất hiện trong nhân dân, thể hiện một tinh thần Việt Nam tương thân tương ái, truyền thống tốt đẹp “lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta...

Năm 2021, năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong bối cảnh tình hình quốc tế, dịch bệnh, thiên tai diễn biến phức tạp, tác động mạnh mẽ đến kinh tế - xã hội toàn cầu, đòi hỏi công tác phối hợp giữa Chính phủ với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cần phải được nâng lên một tầm cao mới với mục tiêu, yêu cầu, định hướng, giải pháp mới cho sự phát triển của đất nước; Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thống nhất tập trung phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Hai bên phối hợp thực hiện tốt công tác phòng, chống, kiểm soát dịch COVID-19 với phương thức sáng tạo và cách làm phù hợp. Các Bộ, ban, ngành, địa phương và cơ quan liên quan phối hợp tốt với MTTQ Việt Nam các cấp thực hiện tuyên truyền ý thức tự giác và thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch COVID-19 theo phương thức mới "Vắc-xin kết hợp 5K", không được phép lơ là, chủ quan dù đã có vắc-xin.

Hai bên tiếp tục triển khai các nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành "mục tiêu kép", vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội trong trạng thái bình thường mới; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; phối hợp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số, xử lý công việc trên môi trường mạng, họp trực tuyến và kết nối chia sẻ dữ liệu; đa dạng hóa phương thức nắm bắt dư luận, tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân phù hợp xu hướng hiện nay.

Thực hiện tốt các hoạt động đối ngoại, vận động, tăng cường đoàn kết đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài; phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và cốt cán phong trào trong tôn giáo; tiếp tục rà soát, nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để phát huy vai trò các tôn giáo trong xã hội.

Hai bên phối hợp thực hiện và tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nhất là các phong trào để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng XIII theo tinh thần Hội nghị Trung ương 2 đã xác định; hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Quốc hội đã đề ra cho năm 2021 và cả giai đoạn 2021 - 2025.

Củng cố, mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đồng thuận xã hội; phát huy dân chủ, đặc biệt là dân chủ ở cơ sở; tăng cường nắm bắt dư luận, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, nhà nước trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; tiếp tục cải cách hành chính mạnh mẽ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân; kịp thời tổng hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh đến Chính phủ xem xét, giải quyết, có biện pháp xử lý cụ thể.

Chính phủ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát huy vai trò tham gia xây dựng, hoạch định chính sách, hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo đảm đồng bộ, thống nhất, đáp ứng quyền lợi và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Tiếp tục phối hợp thực hiện tốt Nghị quyết liên tịch số 403 ngày 15/6/2017 giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quy định chi tiết các hình thức giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam.

VPCP