Ngày 30-5-2019, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, dự kiến tổ chức vào đầu năm 2021. Chỉ thị nêu rõ: Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước. Đại hội tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, 5 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (2015-2020) và 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (2011-2020), xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo và bầu Ban Chấp hành T.Ư nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên phạm vi cả nước, diễn ra trong bối cảnh nước ta đạt được nhiều thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh được giữ vững, đối ngoại được mở rộng; công tác xây dựng Đảng và phòng chống tham nhũng, tiêu cực đạt được nhiều kết quả quan trọng; lòng tin của nhân dân đối với Đảng ngày càng được củng cố, tăng lên. Tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Các thế lực thù địch tăng cường hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta; thời cơ, thuận lợi và những khó khăn, thách thức đan xen.

Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị, tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp theo những yêu cầu, nội dung cơ bản sau: Quán triệt và thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển. Tổ chức thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu tại các dự thảo văn kiện Đại hội XIII. Phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước; bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch. Đại biểu đi dự Đại hội cấp trên phải tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, lối sống, đại diện cho trí tuệ của Đảng bộ. Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội phải coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với phong trào thi đua yêu nước.

Chỉ thị cũng nêu rõ nội dung tiến hành Đại hội, xác định nội dung chuẩn bị văn kiện và thảo luận; những nội dung về công tác nhân sự bầu cử cấp ủy; cơ cấu, số lượng đại biểu và bầu cử đại biểu dự Đại hội cấp trên; thời gian tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp và việc sắp xếp bố trí cán bộ sau Đại hội.

Chỉ thị cũng xác định rõ công tác tổ chức thực hiện, trong đó quy định rõ nội dung công việc, tiến trình thực hiện và trách nhiệm chính của các cấp, các ngành trong suốt quá trình tổ chức Đại hội.

PV