1/ Việc tăng cường và phát triển HTX trong các CCB là một hướng đi đúng đắn, phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước ta trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước, theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng XHCN. Nó rất phù hợp và cần thiết, góp phần cùng Đảng, Nhà nước phát triển kinh tế ổn định, bền vững, xóa được đói, giảm được nghèo, giúp CCB vươn lên làm giàu chính đáng. Tuy nhiên, đây cũng là một nhiệm vụ khó khăn. Để làm tốt, tôi xin đề xuất: Mô hình HTX cũ hiện nay không còn phù hợp theo yêu cầu phát triển mới của đất nước, trong khi đó mô hình HTX kiểu mới chưa được hình thành rõ nét để đứng vững và vươn lên trong cơ chế thị trường vốn ngày càng cạnh tranh gay gắt. Vì vậy, việc tăng cường và phát triển HTX trong CCB phải theo mô hình mới, muốn vậy cần tiếp tục nghiên cứu, sáng tạo, để có một mô hình phù hợp với thời kỳ phát triển này.

2/ Để hỗ trợ cho HTX trong CCB có điều kiện làm ăn có hiệu quả, ngoài cơ chế chính sách chung, Hội CCB cần thành lập một hệ thống ngân hàng CCB Việt Nam. Ngoài chức năng kinh doanh tiền tệ lấy hiệu quả lợi nhuận để tồn tại và phát triển, ngân hàng CCB Việt Nam là nơi cung cấp các nguồn tín dụng cần thiết cho các HTX trong CCB, có vậy mới có một cơ chế tín dụng phù hợp cho đối tượng là HTX CCB.

Đặng Đức Sinh