• Pháp lệnh Cựu chiến binh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (18-10-2005).

 • Nghị quyết số 150/2006/NĐ-CP, ngày 12-12-2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Cựu chiến binh.

 • Chỉ thị của Ban Bí thư ngày 19-6-2006 về lãnh đạo đại hội hội CCB các cấp lần thứ IV, nhiệm kỳ 2007 - 2012.

 • Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BLĐTB&XH-HCCBVN-BTC-BQP của Bộ LĐ-TBXH, Hội CCB Việt Nam, Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 150/2006/NĐ-CP.

 • Thông tư liên tịch số 127/2007/TTLT-BQP-CCBVN của Bộ Quốc phòng và Hội CCB Việt Nam hướng dẫn vận động, tập hợp CQN ở cơ sở.

 • Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg, ngày 8-11-2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng các chính sách.

 • Nghị định 159/2006/NĐ-CP, ngày 28-12-2006 của Chính phủ về việc thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30-4-1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội, đã phục viên, xuất ngũ.

 • Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg, ngày 27-10-2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội, đã phục viên, xuất ngũ.

 • Thông tư liên tịch số 144/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC, ngày 27-11-2008 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg.

 • Văn bản số 506/CP-V.III, ngày 22-4-2003 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Hội CCB trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước.

 • Văn bản số 3760-CV/TCTƯ, ngày 25-12-2003 của Ban Tổ chức T.Ư về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai công tác tổ chức và hoạt động của Hội CCB ở các cơ quan, đơn vị cấp bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ và cơ quan các ban, ngành, đoàn thể ở cấp T.Ư.

 • Ngày 22-1-2002, Thường trực T.Ư Hội CCB Việt Nam ra Chỉ thị về việc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị.

 • Trung ương Hội CBB Việt Nam ra 5 nghị quyết chuyên đề về:

“Xây dựng Hội CCB Việt Nam trong sạch, vững mạnh và nhiệm vụ công tác cán bộ của Hội trong giai đoạn cách mạng mới”;

“Hội CCB Việt Nam tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa”;

“Chăm lo đời sống hội viên và tổ chức động viên CCB tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương”;

“Nhiệm vụ góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ”;

“Tăng cường đoàn kết, phát huy tiềm năng các thế hệ CCB tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam và xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

 • Hướng dẫn số 06/HD của Ban Tổ chức T.Ư và Hội CCB Việt Nam về tổ chức bộ máy cơ quan Hội CCB các cấp.

 • Hướng dẫn số 15/HD-CCB, ngày 20-6-2003 của Thường trực T.Ư Hội CCB Việt Nam hướng dẫn về thành lập Hội CCB Việt Nam trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước.

 • Thông tư số 103/2003/TT-BTC, ngày 30-10-2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung thu, chi của các tổ chức Hội CCB trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước.

 • Văn bản số 11/HD-CCB, ngày 10-4-2003 của T.Ư Hội CCB Việt Nam hướng dẫn về công tác vận động cựu quân nhân ở cơ sở.

Và 7 chương trình, quy chế, nghị quyết và thông tư liên tịch, phối hợp công tác giữa Hội CCB Việt Nam với Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia, Bộ LĐ-TBXH, Ban Tư tưởng - Văn hóa T.Ư, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

NGUYỄN ĐÌNH GIA KHOA (Tổng hợp)