Tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động (CĐV), Hội CCB tỉnh và đồng chí Chủ tịch Tỉnh hội, Hội CCB xã Chí Minh thị xã Chí Linh và đồng chí Nguyễn Huy Phồn, Chủ tịch Hội CCB huyện Kinh Môn, cùng nhiều tập thể cá nhân được Tỉnh uỷ tặng bằng khen, được bình chọn là điển hình tiên tiến. Đạt được những kết quả trên, Thường trực Tỉnh hội đã tìm ra các nguyên nhân, từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm sau:

Một là: Thực hiện đúng kế hoạch, hướng dẫn của Ban chỉ đạo, cấp uỷ và Hội cấp trên; thường xuyên truyên truyền giáo dục mục đích, ý nghĩa, nội dung của CVĐ tới các cấp Hội và toàn thể cán bộ, hội viên.

Hai là: Quá trình triểân khai các bước trong CVĐ phải chuẩn bị chu đáo, đồng bộ, kịp thời và sâu rộng; phải xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp...

Ba là: Xác định rõ ý thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên, nhất là cán bộ chủ chốt đối với CVĐ, phát huy tính tự giác, tính gương mẫu của CCB mà trước hết là làm theo Bác...

Bốn là: Coi trọng công tác rút kinh nghiệm, sơ tổng kết xây dựng điển hình và nhân rộng điển hình.

Năm là: Trong quá trình thực hiện CVĐ, BCH Hội CCB phải làm tốt công tác tham mưu, báo cáo cấp uỷ, vận dụng các hình thức linh hoạt, sáng tạo phù hợp với thực tế của từng địa phương...

Cũng từ kết quả qua 4 năm thực hiện CVĐ, Tỉnh hội Hải Dương kiến nghị:

1- Đề nghị với Bộ Chính trị BCH T.Ư Đảng tiếp tục chỉ đạo thực hiện CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo các nội dung, phương pháp mới, đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực.

2- Để củng cố niềm tin của nhân dân với CVĐ, đề nghị Đảng, Nhà nước kiên quyết xử lý kịp thời các vụ việc tham nhũng, tiêu cực.

3- Đề nghị các cấp, các ngành, cơ quan thông tin đại chúng thường xuyên tuyên truyền sâu rộng các tập thể cá nhân tiêu biểu làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để toàn xã hội học tập.

4- Đề nghị T.Ư Hội CCB Việt Nam khi hướng dẫn, chỉ đạo nên sát với các đối tượng CCB ở cơ sở, có hình thức biểu dương khen thưởng kịp thời.

5- Đề nghị Ban chỉ đạo CVĐ tỉnh nên có một số nội dung chỉ đạo riêng cho các đoàn thể chính trị - xã hội; bảo đảm tài liệu nghiên cứu học tập cấp đến cơ sở Hội; phân bổ kinh phí cho triển khai thực hiện CVĐ và sơ kết, tổng kết từng giai đoạn.

LÊ NGỌC