Đây là nội dung cơ bản của dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg ngày 29/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu kinh phí từ ngân sách Nhà nước nhằm xử lý triệt để, khắc phục ô nhiễm và giảm thiểu suy thoái môi trường cho một số đối tượng thuộc khu vực công ích do Bộ Tài nguyên và Môi trường soạn thảo, đang được lấy ý kiến rộng rãi nhân dân trong và ngoài nước.

Hiện nay, 5 đối tượng thuộc khu vực công ích đã được Nhà nước hỗ trợ khắc phục ô nhiễm môi trường, bao gồm: Kho thuốc bảo vệ thực vật; bệnh viện; bãi rác; điểm tồn lưu chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh và trạm xử lý nước thải sinh hoạt đô thị.

Và 5 đối tượng đang được dự kiến đưa vào danh sách hỗ trợ khắc phục ô nhiễm môi trường là: Nhà máy xử lý chất thải rắn; làng nghề truyền thống; trại giam giữ, cải tạo phạm nhân; trung tâm giáo dưỡng, bảo trợ xã hội; các đơn vị huấn luyện quân sự; các cơ sở đảm bảo hậu cần kỹ thuật quân sự.

Việc bổ sung như nêu trên là nhằm đảm bảo xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc khu vực công ích mới phát sinh. Thực tế cũng cho thấy, việc bổ sung các đối tượng này vào diện được hỗ trợ kinh phí xử lý triệt để, khắc phục ô nhiễm và giảm thiểu suy thoái môi trường là hết sức cần thiết.

Nguyễn Hoàng