Đó là dự báo mới của Đảng  tại Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIII:  “Tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo diễn ra căng thẳng, phức tạp, quyết liệt hơn… Hòa bình, ổn định, tự do, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không trên Biển Đông đứng trước thách thức lớn, tiềm ẩn nguy cơ xung đột…” (cột 4, dòng 11 dl, trang 2, Phụ trương đặc biệt Báo Nhân Dân ngày 20-10-2020).

Gỡ “ngòi” nguy cơ, theo Đảng ta chính là vai trò quan trọng của ASEAN,  nhưng cũng đứng trước nhiều khó khăn. Để đối phó với tình hình trên, Đảng ta đề ra mục tiêu phải hội nhập quốc tế sâu, rộng hơn, nhưng phải bảo đảm trên hết, trước hết lợi ích quốc gia - dân tộc, trên cơ sở nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi.

Đối với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, phải coi an ninh, an toàn là một trong những yếu tố hàng đầu trong cuộc sống của người dân; chuyển mạnh sang “chủ động phòng ngừa” là chính; có kế sách ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa. Nỗ lực phấn đấu để ngăn ngừa xung đột, chiến tranh và giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế…  

Hồ Phước Tân