Những nội dung, kết quả của kỳ họp thứ 5 được các cử tri hết sức quan tâm. Trong vòng 27 ngày làm việc khẩn trương, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Quốc hội đã hoàn thành chương trình nghị sự đề ra, thông qua 9 dự án luật và 2 dự thảo nghị quyết, lần đầu tiên lấy phiếu tín nhiệm đối với 47 chức danh do Quốc hội bầu ra; những vấn đề xung quanh Luật đất đai (sửa đổi), chỉnh lý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, tình hình KT-XH đất nước…được Phó chủ tịch TƯ Hội Phùng Khắc Đăng, đại biểu Quốc hội khóa XIII báo cáo với các cử tri, giúp cho các cử tri hiểu rõ và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ.

Tin và ảnh: PV