Công tác kiểm tra, giám sát trong năm 2009 được triển khai đồng đều, có chất lượng, hiệu quả, đã chú trọng tập huấn, hướng dẫn, rút kinh nghiệm; tích cực tổ chức kiểm tra, giám sát tổ chức Hội và hội viên; chủ động phối hợp với các ban ngành chức năng của Hội, chính quyền, đoàn thể địa phương xem xét, giải quyết vụ việc đối với tổ chức Hội và hội viên nên số vụ tồn đọng ít. Công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần phòng ngừa và ngăn chặn nhiều hiện tượng tiêu cực, các vi phạm, giáo dục, rèn luyện cán bộ, hội viên; góp phần xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Hội.

Hội nghị đã đề ra 6 nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và 5 biện pháp tổ chức thực hiện năm 2010, trong đó có những nhiệm vụ quan trong như: Ban kiểm tra các cấp tham mưu cho BCH Hội kiểm tra tổ chức Hội cấp dưới và hội viên về chấp hành Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị của Hội; trọng tâm kiểm tra, giám sát về thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở, giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống hội viên; vận động tập hợp CQN, phát triển hội viên và công tác kiểm tra, giám sát...

Đặng Văn Lưa