Theo đó, năm 2010, Chính phủ quyết định dừng thực hiện các chính sách miễn, giảm thuế đã áp dụng trong năm 2009, đồng thời tiếp tục giãn thời gian nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sản xuất, gia công hàn dệt may , da giày, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong quý I-2010. Chính phủ giao các bộ, ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo tích cực triển khai các giải pháp , chính sách kích thích kinh tế, bố trí đủ vốn, bảo đảm thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các công trình , dự án, nhất là các công trình đầu tư cơ sở hạ tầng, giao thông, thuỷ lợi, nhà ở xã hội, hỗ trợ giảm nghèo…tiếp tục thực hiện các giải pháp, chính sách bảo đảm an sinh xã hội đã ban hành và đang được triển khai, đồng thời phát hiện thêm những vấn đề mới và đề xuất các giải pháp thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công thương chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan nghiên cứu đề xuất việc tiếp tục thực hiện một cách phù hợp về cơ chế hỗ trợ lãi suất theo hướng vừa hỗ trợ phục hồi tăng trưởng, vừa thu hẹp đối tượng và giảm mức độ hỗ trợ hợp lý để ban hành trong thời gian tới.

PV