Tại phiên họp Chính phủ, Thủ tướng đã giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

Hoàn thiện Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Đề án tăng cường kiểm soát và nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân luật đến năm 2030, trình Thủ tướng Chính phủ; chuẩn bị, tổ chức tốt Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á năm 2023 tại Việt Nam.

Tích cực thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới và chuẩn bị nội dung phục vụ hoạt động giám sát của Quốc hội về thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; tập trung tổ chức tốt việc tổng kết 10 năm Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; sớm có kế hoạch, hướng dẫn về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2023, bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, đúng quy định.

Đẩy mạnh sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, giảm biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện số hóa Sổ hộ tịch; phối hợp với Bộ Công an hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương chưa có điều kiện thực hiện kế hoạch số hóa, triển khai nhập dữ liệu từ Sổ hộ tịch trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; phối hợp với Bộ Công an rà soát lộ trình bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Đề án 06 vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023. Đẩy mạnh công tác thi hành án dân sự, nhất là các vụ án tham nhũng, tiêu cực.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương chủ động, tích cực tham mưu triển khai kết luận của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025, đến hết năm 2030; phối hợp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải cách thể chế; sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, giảm biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, bảo đảm yêu cầu, mục tiêu theo các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ.

Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết ban hành Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2030 và các dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Thanh tra, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ; ban hành kết luận thanh tra đối với các cuộc đã kết thúc thanh tra trực tiếp; thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật thanh tra, nhất là tăng tỷ lệ thu hồi tiền và tài sản do vi phạm, tiêu cực, tham nhũng. Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện chủ động, nghiêm túc việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh điểm nóng.

Bộ Quốc phòng tăng cường công tác nắm tình hình, đánh giá, dự báo và kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ; kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị và giao nhận quân năm 2023 bảo đảm chỉ tiêu theo kế hoạch.