Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh ký Công điện 698/CĐ-TTg ngày 4-8-2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 về xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành, cơ quan T.Ư đã ban hành gần 80 văn bản pháp lý và giao kế hoạch nguồn ngân sách T.Ư năm 2022, làm cơ sở để các cơ quan, địa phương phân bổ, giao kế hoạch vốn và triển khai thực hiện. Tuy nhiên, tiến độ triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia vẫn còn chậm trong khi Kế hoạch vốn phải giải ngân rất lớn, riêng vốn ngân sách trung ương năm 2022 đã là hơn 34 nghìn tỷ đồng; đến nay vẫn còn 2 Thông tư, 17 văn bản hướng dẫn của các Bộ, cơ quan T.Ư chưa được ban hành; gần 20 địa phương chưa được HĐND cấp tỉnh thông qua Nghị quyết và thực hiện phân bổ vốn ngân sách T.Ư; một số địa phương chưa kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp tỉnh để chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn.

Để tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả, kịp thời, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn trong thời gian tới, các Bộ, ngành, cơ quan T.Ư, tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư cần tập trung cao độ, khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia. Trong đó, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, T.Ư Hội LHPN Việt Nam khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện các nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Thanh Bình