Năm 2014, Thường trực, Thường vụ, Ban chấp hành các cấp đã kiểm tra 64.405 tổ chức hội, chi hội và 232.108 hội viên; giám sát 483 tổ chức hội trên cơ sở, 7.384 hội cơ sở, 41.859 chi hội và 383.116 hội viên (trong đó có 21.579 trường hợp là ủy viên Ban chấp hành). Các cấp hội đã hoàn thành kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2014, kiểm tra tổ chức hội vượt chỉ tiêu từ 5,2 đến 17,7%; riêng chỉ tiêu kiểm tra hội viên đạt thấp hơn chỉ tiêu 1,5%.
Ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra 4.270 tổ chức Hội cấp dưới, giám sát theo quy định 28 tổ chức trên cơ sở, 1.476 hội cơ sở, 2.766 chi hội và 22.681 hội viên. Kiểm tra 1.261 tổ chức Hội cấp dưới và chi hội có dấu hiệu vi phạm và 6.707 hội viên. Nội dung vi phạm chủ yếu là nguyên tắc tập trung dan chủ, mất đoàn kết… Giám sát 14.186 tổ chức Hội các cấp và chi hội; 75.397 hội viên. Ngoài ra các cấp hôi còn phôi shopwj với ban ngành, đoàn thể tiến hành 9.103 cuộc kiểm tra về thực hiện chủ trương,chính sach của Đảng, Nhà nước ở địa phương…
Công tác giải quyết khiếu nại, tổ cáo và xử lý kỷ luật: Các cấp hội đã tiếp nhận 439 đơn khiếu nại. Cụ thể: 91 đơn thư khiếu nại về kỷ luật Hội và xóa tên hội viên (giảm 2,2% so với năm 2013), đã xem xét, giải quyết 63 đơn. 348 đơn đề nghị giúp đỡ bảo vệ quyền lợi về đất đai, nhà ở, chế độ chính sách (tăng 2,7% so với năm 2013), đã phối hợp và kiến nghị các cơ quan chức năng của địa phương xem xét, giải quyết 302 đơn.
Các cấp hội cũng nhân được 74 đơn tố cáo. Trong đó có 21 đơn tố cáo tổ chức Hội, đã giải quyết 100% số đơn (tố cáo đúng hoặc đúng một phần có 5 đơn); tố cáo hội viên có 53 đơn, đã xem xét giải quyết 49 đơn (tố cáo đúng hoặc đúng một phần có 28 đơn).
Toàn Hội đã xử lý kỷ luật: Tập thể có 5 chi hội (Nghệ An 4, Lâm Đồng 1), hình thức: cảnh cáo 1, Khiển trách 1 (tăng 3 chi hội so với năm 2013). Kỷ luật 344 hội viên, Lý do chủ yếu cán bộ do trách nhiệm kém, mất đoàn kết, hoàn thành nhiệm vụ thấp, hội viên vi phạm phẩm chất đạo đức, không gương mẫu, không hoàn thành nhiệm vụ.
Năm 2014 là năm thứ 2, thực hiện Nghị quyết Đại hội CCB Việt Nam lần thứ V, công tác kiểm tra giám sát được Thường trực, Thường vụ, Ban chấp hành các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hoạt động đi vào nền nếp. Ban Kiểm tra các cấp thường xuyên được kiện toàn, bám sát nhiệm vụ chính trị của Hội và của địa phương, chủ động tích cực tham mưu và giúp Thường trực, Thường vụ, Ban chấp hành các cấp xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu. Chủ động tập huấn, bồi dưỡng nghiệ vụ cho đội ngũ cán bộ Hội và cfasn bộ kiểm tra. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý kỷ luật cơ bản đúng quy định, Công tác kiểm tra giám sát đã góp phần tích cực xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.An Hà