Trong đó; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu được 10.915 tỷ đồng, đạt 93,5% dự toán pháp lệnh; thu nội địa được 151.120 tỷ đồng, đạt 100,9% dự toán pháp lệnh. Có 10/15 khoản thu hoàn thành dự toán như: thu từ khu vực DNNN trung ương; thu từ DNNN địa phương; thu từ dầu; thu tiền sử dụng đất; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; thu tiền thuê đất; lệ phí trước bạ; thu khác ngân sách; thu cố định tại xã.

Đạt được kết quả trên là do, ngay từ đầu năm Cục Thuế Hà Nội đã triển khai thực hiện quyết liệt và đồng bộ 6 nhiệm vụ trọng tâm và 9 nhom, 9 giải pháp. Trong đó tập trung vào công tác đôn đốc thu, công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc thu nợ, cưỡng chế nợ thuế bằng phương pháp mới: Ban hành thư ngỏ hoàn thuế, thue ngỏ thanh tra kiểm tra thuế, tuyên truyền về quyền lợi của doanh nghiệp và trách nhiệm của cơ quan thuế, công bố số điện thoại tiếp nhận thông tin phản ảnh về các hành vi tiêu cực cán bộ thanh tra, kiểm tra thuế… Hà Nội là một trong ít địa phương hoàn thành công tác thu ngân sách năm 2013.

Tô Kiều Thẩm