Tỉnh Quảng Ngãi có 13 huyện, thị xã, trong đó có 5 huyện miền núi và huyện đảo Lý Sơn. 5 năm qua, tuy còn nhiều khó khăn, nhưng các thế hệ CCB của tỉnh đã giữ vững và phát huy phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, tham gia tích cực các mặt công tác Hội và các phong trào, các cuộc vận động ở từng địa phương , được cấp uỷ Đảng, chính quyền và Nhân dân đánh giá cao.

                Khép lại chặng đường thi đua 5 năm với nhiều nổ lực lớn của các cấp Hội cũng như hơn 30 ngàn hội viên nên Hội CCB Tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh uỷ đồng ý cho phép 13 Hội CCB huyện, thị xã, thành phố được tổ chức đại hội “CCB gương mẫu” giai đoạn 2019-2024 thay vì tổ chức hội nghị với quy mô nhỏ hơn. Tổ chức đại hội, do vậy mọi công tác chuẩn bị được chuẩn bị khá sớm với các yêu cầu cụ thể về chất lượng nội dung văn kiện đến công tác tuyên truyền, trang trí,  chương trình đại hội, đại biểu, khách mời, các điển hình tiên tiến, những mô hình có sức lan toả đến cơ sở vật chất phục vụ cho đại hội... Đặc biệt, do tính chất đại hội nên công tác tuyên truyền trực quan, truyền thông được chú trọng trước, trong ngày đại hội, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, động viên, cổ vũ  CCB phấn khởi, tích cực trong các mặt hoat động của Hội, đồng thời cũng là dịp để cấp uỷ, chính quyền, Nhân dân hiểu hơn về vai trò, vị trí, những kết quả, những đóng góp to lớn của CCB cho phát triển KT-XH, ANQP, an sinh xã hội của tỉnh nhà trong nhiều năm qua.

            Tại đại hội, ngoài các nội dung chính, Hội CCB các huyện, thị xã, thành phố đều trao tiền hổ trợ sữa chữa, xây mới nhà đồng đội, các phương tiện sinh kế, sổ tiết kiêm cho hộ CCB nghèo, đầu tư xây dựng công trình phúc lợi...

                             NGUYỄN PHÁT