Ngày 25-3-2023, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Hội CCB Việt Nam vừa tổ chức phiên họp thông qua một số nội dung kế hoạch triển khai trong năm 2023. Trung tướng Khuất Việt Dũng - Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp.

Đồng chí Khuất Việt Dũng phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Hội đồng PBGDPL công bố Quyết định số 29/QĐ-CCB ngày 15-2-2023 của Chủ tịch Hội CCB Việt Nam về việc kiện toàn Hội đồng, nâng số lượng từ 11 lên 17 thành viên. Trong đó, bổ sung Ủy viên là Phó chủ tịch Hội CCB của 5 thành phố: Hà Nội, T.P Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và 1 Ủy viên là Phó chủ tịch Hội CCB Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam - đại diện cho các Hội CCB Khối 487 trực thuộc Trung ương. Đây là điểm mới trong tổ chức nhằm củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng, thực sự trở thành thiết chế nền tảng, quan trọng trong công tác PBGDPL, góp phần nâng cao nhận thức của Hội CCB các cấp về vai trò, tầm quan trọng của công tác PBGDPL trên tinh thần xác định rõ hơn công tác PBGDPL là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.

Trung tướng Nguyễn Văn Hạnh - Trưởng ban Pháp luật Hội CCB Việt Nam báo cáo tại phiên họp.

Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng quán triệt Quy chế hoạt động ban hành kèm theo Quyết định số 31/QĐ-HĐPH và Kế hoạch hoạt động ban hành theo Quyết định số 32/QĐ-HĐPH của Chủ tịch Hội đồng; đánh giá kết quả triển khai kết luận tại phiên họp ngày 16-12-2022 về kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 đến nay; đề xuất ý kiến về kế hoạch kiểm tra công tác PBGDPL tại một số tổ chức Hội cấp tỉnh, huyện, xã năm 2023; trao đổi về những vấn đề liên quan đến nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng.

Trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn, kế hoạch của Hội đồng, Ban Pháp luật Hội CCB Việt Nam hướng dẫn, triển khai đến các cấp Hội một số nội dung cần tập trung triển khai. Về công tác PBGDPL năm 2023, ngoài trọng tâm tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam, các cấp Hội cần thực hiện nghiêm quy định về tiếp công dân, trợ giúp tư vấn pháp luật, giải quyết đơn, thư, kiến nghị của CCB, của công dân; tham gia, phối hợp với các tổ chức cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở, bồi dưỡng nâng cao năng lực của báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; củng cố và tăng cường hoạt động nhóm Zalo các thành viên cộng tác viên pháp luật. Toàn Hội tham gia góp ý Luật Đất đai theo Hướng dẫn số 32/CCB-BPL của T.Ư Hội. Ban Pháp luật triển khai lấy ý kiến của Hội CCB cấp tỉnh về nội dung tập huấn công tác pháp luật năm 2023, tập trung bồi dưỡng về kiến thức cơ bản về PBGDPL, trình tự phản biện xã hội (thông qua làm mẫu về góp ý xây dựng Dự án Luật Phòng không nhân dân) và giới thiệu Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (có hiệu lực từ ngày 1-7-2023).

Từ năm 2015 đến nay, T.Ư Hội đã kiểm tra 34 lượt Hội CCB cấp tỉnh, 8 Hội cấp huyện, 1 Hội cấp xã và kiểm tra trực tiếp 30 hội viên CCB. Kết quả kiểm tra cho thấy đa số Hội cấp tỉnh có triển khai và trực tiếp tổ chức công tác PBGDPL và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Hội CCB cấp huyện có triển khai nhưng hiệu quả còn hạn chế do cán bộ làm công tác PBGDPL còn yếu về trình độ, hầu như không có kinh phí để triển khai.

Sau khi lắng nghe và tổng hợp ý kiến của các đại biểu dự họp, đồng chí Khuất Việt Dũng yêu cầu, năm 2023, các thành viên của Hội đồng cần tổ chức quán triệt và triển khai ngay thực hiện Quy chế hoạt động của Hội đồng. Các thành viên của Hội đồng cần chủ động có các giải pháp tiếp tục triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đạt chất lượng cao, báo cáo kết quả với Hội đồng theo đúng tiến độ, tăng cường kiểm tra, giám sát. Các thành viên Hội đồng chú trọng triển khai các hoạt động có tính liên ngành, trọng tâm là các hoạt động tại cơ sở, không chỉ PBGDPL mà còn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện pháp luật; đề xuất Hội đồng quyết định những nội dung cần định hướng truyền thông về chính sách quan trọng…

Tin và ảnh: Mai Phương