Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng chỉ đạo tại Dự án Nhà máy Điện Nhơn Trạch 3

Năm 2023, tình hình kinh tế, chính trị trong và ngoài nước có nhiều biến động phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, tập đoàn lớn của đất nước trong đó có Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và cả những công ty thành viên như PV Power. Tuy nhiên, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Tập đoàn, sự cố gắng của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân, người lao động PV Power đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Sản lượng điện ước đạt: 15 tỷ kWh đạt 96% so với kế hoạch; chiếm tỷ trọng 64% sản lượng điện toàn Tập đoàn (23,23 tỷ kWh). Tổng doanh thu ước đạt trên 30 nghìn tỷ đồng, vượt kế hoạch năm 2023 đã đề ra. Tổng lợi nhuận trước thuế ước đạt trên 1.300 tỷ đồng, nộp NSNN ước đạt 1.000 tỷ đồng, vượt 32% kế hoạch năm 2023.

Đứng trước những khó khăn và thách thức, PV Power đã có một bước đi táo bạo khi triển khai áp dụng chính sách khoán lương, thực hiện trả lương theo năng suất, chất lượng lao động; gắn tiền lương, thu nhập của đơn vị với các chỉ tiêu SXKD, kết quả/hiệu quả hoạt động của đơn vị, tạo động lực cho đơn vị nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD được giao, đồng thời góp phần đảm bảo đời sống của người lao động. Bên cạnh đó, PV Power tập trung xây dựng và thực hiện chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2023-2028; Đồng thời, áp dụng chuẩn hóa dữ liệu vật tư tại các NMĐ, tăng cường chuẩn hóa dữ liệu với phần mềm ERP của Tập đoàn.

Năm 2024, PV Power dự báo sẽ vẫn phải tiếp tục đối mặt và đương đầu với không ít khó khăn, thách thức từ những yếu tố tác động bởi thị trường, các điểm nghẽn về cơ chế chính sách và cả những vấn đề nội tại cần phải được thay đổi,cải tiến để thích nghi. Để đảm bảo phát triển bền vững, PV Power buộc phải thay đổi, chuyển dịch sang mô hình mới “linh hoạt” theo hướng đa dạng hóa lĩnh vực kinh doanh, đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm; tăng cường hoạt động liên kết chuỗi.  

PV Power bám sát thực hiện 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó: Quản lý vận hành an toàn, hiệu quả, khả dụng cao, phấn đấu sản lượng đạt 16,703 tỷ kWh; Tích cực làm việc với các PV GAS, EVN và các cấp để đảm bảo cung ứng nhiên liệu và vận hành tối ưu. Thực hiện tốt công tác quản trị, kiểm soát chi phí và sử dụng vốn hiệu quả, đảm bảo hoạt động SXKD và đầu tư của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên hiệu quả. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tái cấu trúc doanh nghiệp của PV Power, rà soát sắp xếp tổ chức gọn bộ máy từ công ty mẹ đến các đơn vị thành viên theo hướng tinh nhuệ; Tiếp tục tập trung công tác triển khai chuyển đổi số, xây dựng Văn hóa doanh nghiệp…

Đặc biệt phải tập trung vào công tác Quản lý vận hành sản xuất, BDSC các NMĐ đảm bảo thiết bị khả dụng cao, huy động tối đa công suất, an toàn, hiệu quả các NMĐ; Tập trung kiểm soát tiến độ, thực hiện tốt các hạng mục đầu tư dự án NMĐ Nhơn Trạch 3&4; Phấn đấu đốt lửa lần đầu và triển khai phát điện NMĐ NT3 trong năm 2024. Đồng thời, thực hiện tốt công tác quản trị, kiểm soát chi phí và sử dụng vốn hiệu quả, đảm bảo hoạt động SXKD và đầu tư của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên; Tập trung công tác triển khai chuyển đổi số, hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP, xây dựng chiến lược tổng thể với việc xác định tầm nhìn số, lộ trình triển khai cụ thể và tích hợp, đồng bộ thông tin, dữ liệu hóa SXKD với Tập đoàn. Xây dựng văn hóa của Tổng công ty với giá trị cốt lõi hướng tới sự đoàn kết, đồng tâm tận tụy vì sự phát triển bền vững, vì lợi ích của cổ đông, của người lao động; Quan tâm hơn nữa cả về vật chất tinh thần đối với người lao động; Tích cực đóng góp, thực hiện các chương trình an sinh xã hội và các hoạt động hướng về cộng đồng.

Với những kết quả đạt được nêu trên, PV Power là một trong đơn vị sản xuất điện hiệu quả nhất. Tổng công ty cũng được Fitch Ratings nâng hạn mức tín nhiệm từ (BB) lên (BB+) và được vinh dự được nhận giải thưởng Top 100 doanh nghiệp bền vững; Doanh nghiệp vì người lao động.

Thu Hải