Tại Điều 4 Luật Người cao tuổi 2009, các chính sách của Nhà nước đối với người cao tuổi bao gồm: (1) Bố trí ngân sách hằng năm phù hợp để thực hiện chính sách chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; (2) Bảo trợ xã hội đối với người cao tuổi theo quy định Luật Người cao tuổi 2009 và các quy định khác của pháp luật có liên quan; (3) Lồng ghép chính sách đối với người cao tuổi trong chính sách phát triển kinh tế - xã hội; (4) Phát triển ngành lão khoa đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh cho người cao tuổi; đào tạo nhân viên chăm sóc người cao tuổi; (5) Khuyến khích, tạo điều kiện cho người cao tuổi rèn luyện sức khoẻ; tham gia học tập, hoạt động văn hoá, tinh thần; sống trong môi trường an toàn và được tôn trọng về nhân phẩm; phát huy vai trò người cao tuổi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; (6) Khuyến khích, hỗ trợ cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện tuyên truyền, giáo dục ý thức kính trọng, biết ơn người cao tuổi, chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi; (7) Khen thưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi; (8) Xử lý nghiêm minh cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định Luật Người cao tuổi 2009 và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Thanh Bình