Sau 1 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TƯ, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp Hội CCB trong cả nước đạt được những kết quả thiết thực. Việc học tập và làm theo Bác đang trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi hội viên và các cấp Hội. Nhiều tỉnh, thành Hội có cách làm hay và nhiều mô hình, điển hình tốt, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng địa phương, xây dựng các cấp Hội vững mạnh.

Ngay sau khi nhận được Kế hoạch của Thường trực T.Ư Hội về tổ chức thực hiện Kết luận 01, các cấp Hội cụ thể hoá thành nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của mỗi đơn vị, địa phương. Việc học tập được thực hiện bằng tổ chức nghiên cứu, quán triệt các bài viết, bài phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhất là các bài viết, bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về những vấn đề xây dựng Đảng, về đổi mới phương pháp, tác phong công tác và công tác phòng, chống suy thoái đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Các cấp Hội chủ động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phối hợp với cấp ủy địa phương tổ chức học tập; cử cán bộ, hội viên tham gia học trực tuyến, trực tiếp do T.Ư và cấp ủy địa phương tổ chức. Tổ chức các cuộc tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, liên hoan văn nghệ, thi tìm hiểu, treo pano, khẩu hiệu tuyên truyền trực quan trên các đường phố, khu vực trung tâm văn hóa, nhà trường, nhà máy, xí nghiệp nhân các ngày lễ lớn; sử dụng hệ thống truyền thanh, phát thanh nội bộ để tuyên truyền…

Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương được cán bộ Hội các cấp quán triệt, thực hiện nghiêm túc, nhất là cán bộ chủ trì. Qua đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên thực sự có chất lượng, tiêu biểu về đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, trí tuệ, gương mẫu về mọi mặt, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được phân công. 100% cán bộ, hội viên là đảng viên có kế hoạch phấn đấu học tập, rèn luyện, gương mẫu trong lời nói và hành động, trong chấp hành Quy định những điều đảng viên không được làm.

Đặc biệt, toàn Hội thực hiện tốt phong trào thi đua “CCB gương mẫu, trách nhiệm, sáng tạo hiệu quả, chung sức, đồng lòng cùng toàn dân thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”. Nêu cao tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, hội viên CCB luôn có mặt trên tuyến đầu chống dịch. Năm 2021, toàn Hội vận động trên 600.000 lượt cán bộ, hội viên tham gia 5.760 tổ Covid cộng đồng, tổ tuyên truyền phòng, chống Covid-19, tổ trực chốt, tổ tự nguyện phục vụ, tổ xung kích CCB áo trắng… góp phần tích cực phòng, chống dịch. Cán bộ, hội viên tích cực ủng hộ ít nhất 1 ngày lương; nhiều doanh nhân, doanh nghiệp CCB, cựu quân nhân ủng hộ tiền, trang thiết bị y tế, lương thực, thực phẩm… với tổng số tiền trên 800 tỷ đồng.

Một biểu hiện sinh động trong học tập và làm theo Bác của Hội CCB là phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” - một phong trào mang tính nhân văn và rất thiết thực được CCB trong cả nước hưởng ứng nhiệt tình, đầy trách nhiệm, nghĩa tình với đồng chí, đồng đội. Phong trào khơi dậy, phát huy tiềm năng, khai thác mọi nguồn lực, động viên, hỗ trợ CCB phát triển sản xuất, kinh doanh. Các cấp Hội đã tích cực bồi dưỡng, nâng cao kiến thức khoa học kỹ thuật cho cán bộ, hội viên; tạo điều kiện cho CCB vay vốn bằng nhiều hình thức để đầu tư đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Phong trào cũng thúc đẩy hoạt động tình nghĩa, giúp hội viên khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Các doanh nghiệp, doanh nhân CCB, các hợp tác xã, tổ đội sản xuất kinh doanh do CCB làm chủ không ngừng đổi mới phương thức, nhân rộng mô hình hiệu quả. Đồng thời, có nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả, giúp nhau xóa nghèo, phát triển kinh tế.

Hưởng ứng phong trào xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh, các cấp Hội tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên huy động, đóng góp gần 12 tỷ đồng, hiến hơn 6000m2 đất, đóng góp hơn 5.000 ngày công lao động; tham gia xây dựng và sửa chữa 12 cầu, cống, làm hơn 1.400km đường giao thông nông thôn, 156km kênh mương thủy lợi; đóng góp hơn gần 1.000m3 cát, đá, sỏi để làm đường giao thông nông thôn...

Còn nhiều, rất nhiều những mô hình, việc làm thể hiện tâm đức, trách nhiệm của CCB trong cả nước thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc tổ chức triển khai thực hiện Kết luận 01 có lúc, có nơi chưa thật quyết liệt, chưa kịp thời, chưa sát thực tế; một số người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị chưa thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm nêu gương. Còn có biểu hiện xem nhẹ việc học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức lối sống, vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm. Xây dựng kế hoạch thực hiện của tập thể và phấn đấu làm theo của cá nhân ở một số cơ sở Hội chưa thành nền nếp; chưa tạo ra sự chuyển biến tiến bộ toàn diện, sâu sắc về phương pháp, tác phong công tác. Để việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả thiết thực, những hạn chế, khuyết điểm trên cần được khắc phục kịp thời. Đặc biệt là nêu cao tính chủ động, sáng tạo, đổi mới và tinh thần trách nhiệm của các cấp Hội, nhất là người đứng đầu.

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Hội và phát huy truyền thống, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Nhất là trong năm 2022 - năm diễn ra Đại hội CCB các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Vũ Quang Huy