Trong những năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng đã được Trung ương Đảng chỉ đạo quyết liệt, đạt nhiều kết quả rõ rệt, được cán bộ, đảng viên và nhân dân hoan nghênh, đồng tình, ủng hộ.

Việc phát hiện, xử lý các vụ việc, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế, nhất là vụ án tham nhũng kinh tế đặc biệt nghiêm trọng được đẩy mạnh và có nhiều chuyển biến tích cực. Với mục đích hệ thống hóa sự chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, giúp các ngành, các cấp, các địa phương, các tổ chức đảng và nhân dân nắm vững, quán triệt và triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia-Sự thật đã xuất bản cuốn sách của đồng chí Nguyễn Phú Trọng: "Quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng".

Cuốn sách gồm 31 bài phát biểu, bài viết, trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, nhất là từ Đại hội lần thứ XII đến nay. Cuốn sách được sắp xếp làm hai phần. Phần thứ nhất: Một số bài phát biểu, bài viết và trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng, chống tham nhũng.

Phòng, chống tham nhũng là công việc khó khăn, gian khổ và lâu dài, không phải của riêng một người, một cơ quan hay một ngành, mà là công việc của toàn Đảng, toàn dân, đòi hỏi sự kiên quyết, kiên trì, bền bỉ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Do vậy, xuyên suốt trong các bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước với các cơ quan, ban, ngành, trong đó có những đơn vị trực tiếp tham gia công tác quan trọng này, như Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Tòa án Nhân dân Tối cao... đều cho thấy sự chỉ đạo rất sát sao, cụ thể và nhất quán của người đứng đầu Đảng, Nhà nước, đồng thời nhắc nhở mỗi cơ quan, đơn vị, đặc biệt là mỗi cán bộ, đảng viên phải nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, góp phần làm cho “Đảng ta, Nhà nước ta luôn trong sạch, vững mạnh; toàn hệ thống chính trị vững mạnh”.

Phần thứ hai: Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại một số phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua, đặc biệt là từ khi Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng được thành lập (tháng 2-2013) do Tổng Bí thư làm Trưởng ban, đã có tác động mạnh mẽ, góp phần cảnh tỉnh, răn đe, ngăn chặn tiêu cực, làm trong sạch bộ máy Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị, tạo những chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Các bài phát biểu của Tổng Bí thư tại các cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng cho thấy quan điểm nhất quán là: “Ban Chỉ đạo cho ý kiến về chủ trương, đường lối,… về yêu cầu chính trị, pháp luật, đối ngoại; chỉ đạo việc phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện… Ban Chỉ đạo không làm thay nhiệm vụ của các cơ quan chức năng” (phát biểu tại Phiên họp thứ 13). Mỗi phát biểu, chỉ đạo của đồng chí Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng trở thành mệnh lệnh của người đứng đầu trong cuộc chiến đấu không khoan nhượng với tham nhũng, tiêu cực, được quán triệt, thực hiện trong thực tiễn và đem lại hiệu quả thiết thực. Số vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện tăng lên, nhất là các vụ án tham nhũng lớn, nghiêm trọng, phức tạp, được đưa ra xét xử công khai, đúng quy định của pháp luật, đúng người, đúng tội, không bỏ lọt tội phạm, không qua loa đại khái, tạo sức răn đe và cảnh tỉnh, phòng ngừa, ngăn chặn.

Những phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thể hiện quyết tâm cao, sự quyết liệt, gắn với kết quả cụ thể, chuyển biến tích cực trong thực tế, nói đi đôi với làm, đã đáp ứng lòng mong mỏi, trông đợi của nhân dân cả nước, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Những kinh nghiệm, những kết quả đạt được, nhất là sự chỉ đạo rất trách nhiệm, sâu sát, quyết liệt của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng là cơ sở để chúng ta tin tưởng rằng, cùng với quyết tâm của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, công tác phòng, chống tham nhũng thời gian tới sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực hơn nữa; ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng; góp phần xây dựng Đảng ta, Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; vì uy tín của Đảng, vì sự phát triển của đất nước, vì ý nguyện và hạnh phúc của nhân dân./.

TTXVN