Nước ta tham gia vào tiến trình toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế quốc tế đang đứng trước vận hội, thời cơ lớn để hợp tác, phát triển; nhưng cũng có nhiều thách thức, khó khăn, dễ tác động xấu đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, có những thế lực thù địch sử dụng chiêu bài nhân quyền kích động lực lượng bên trong chống đối Đảng và Nhà nước Việt Nam. Tình hình tranh chấp chủ quyền trên biển Đông cũng gây những quan ngại của Việt Nam và đặt ra những thách thức mới. Đặc biệt sự chống phá của các thế lực thù địch bằng chiến lược “Diễn biến hòa bình” càng phức tạp và nguy hiểm. Do vậy, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc XHCN đòi hỏi quân đội phải phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, tăng cường xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; với mục tiêu không ngừng nâng cao tiềm lực về mọi mặt, ngăn ngừa và sẵn sàng đánh thắng các loại hình chiến tranh xâm lược của kẻ thù trong mọi hoàn cảnh. Hiện đại hóa quân đội là xây dựng bản lĩnh của người chiến sĩ, xây dựng nền quốc phòng đáp ứng được các tình huống trong hòa bình cũng như chiến tranh, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân. Phương hướng là xây dựng nền quốc phòng toàn dân, toàn diện, tự chủ, tự lực, tự cường và ngày càng hiện đại.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới. Thời gian qua, với vai trò nòng cốt bảo vệ Tổ quốc, quân đội đã phối hợp với các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương tích cực xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, khu vực phòng thủ, nhất là trên địa bàn chiến lược biên giới, hải đảo. Quân đội đã chủ động tham mưu, đề xuất cho Đảng, Nhà nước chủ trương, giải pháp chiến lược bảo vệ Tổ quốc và xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống, các vấn đề nhạy cảm, phức tạp, không để bị động, bất ngờ về chiến lược. Hiện nay, trong tình hình mới, quân đội phải cùng toàn dân đánh bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ, âm mưu “phi chính trị hoá” quân đội của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN. Chăm lo phát triển công nghiệp quốc phòng, nâng cao khả năng bảo đảm vũ khí, trang bị cho LLVT, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội từng bước hiện đại.

Kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân là dịp để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tổng kết nững bài học vô giá và xây dựng quân đội nhân dân quyết đánh quyết thắng, chính quy, từng bước hiện đại. Cần đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với phong tào thi đua quyết thắng, xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

CCBVN