Rất nhiều nơi đang còn phòng học tranh tre, tạm, mượn.
Đề án nhằm bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị trường học thực hiện chương trình giáo dục mầm non và chương trình giáo dục phổ thông theo lộ trình đổi mới chương trình, sách giáo khoa.

Giai đoạn 2017-2020: Đầu tư xây dựng thay thế các phòng học tạm thời; phòng học bán kiên cố đã hết niên hạn sử dụng, đang xuống cấp, cần xây dựng lại; phòng học nhờ, mượn, thuê tại các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, đối với giáo dục mầm non là 4.300 phòng học và 5.900 phòng học với giáo dục tiểu học.

Ngoài ra, với giáo dục mầm non: Xây dựng bổ sung 4.360 phòng học; 3.070 phòng giáo dục thể chất, giáo dục nghệ thuật; 1.220 nhà bếp và nhà kho; mua sắm bổ sung 16.290 bộ thiết bị dạy học tối thiểu và 1.020 bộ thiết bị đồ chơi ngoài trời theo chương trình.

Đối với giáo dục tiểu học: Xây dựng bổ sung 6.000 phòng học; 7.770 phòng chức năng; 3.420 phòng thư viện; mua sắm bổ sung 39.070 bộ thiết bị dạy học tối thiểu khối lớp 1 và lớp 2; 258.620 bộ bàn ghế hai chỗ ngồi; 13.910 bộ máy tính; 1.980 bộ thiết bị phòng học ngoại ngữ.

Đối với giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông: Xây dựng bổ sung 5.670 phòng học bộ môn, 1.450 phòng chuẩn bị và 790 phòng thư viện cấp trung học cơ sở; 1.560 phòng học bộ môn, 340 phòng chuẩn bị và 530 phòng thư viện cấp trung học phổ thông; mua sắm bổ sung 670 bộ thiết bị dạy học tối thiểu khối lớp 6; 4.190 bộ thiết bị phòng học bộ môn; 182.110 bộ bàn ghế hai chỗ ngồi; 8.220 bộ máy tính; 5.900 bộ thiết bị phòng học ngoại ngữ.

Giai đoạn 2021-2025: Tiếp tục thực hiện chương trình kiên cố hóa trường lớp học, xây dựng số phòng học còn lại thay thế các phòng học tạm thời; phòng học bán kiên cố đã hết niên hạn sử dụng, đang xuống cấp, cần xây dựng lại; phòng học nhờ, mượn, thuê. Phấn đấu bổ sung đủ số phòng học đạt chuẩn 1 phòng/lớp cấp mầm non và tiểu học; đủ số phòng phục vụ học tập, bộ môn và thư viện; bổ sung đủ thiết bị dạy học tối thiểu cho giáo dục mầm non và phổ thông.

Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch tổng thể và kế hoạch hằng năm; chỉ đạo, các địa phương thực hiện; kiểm tra, đánh giá tiến độ Đề án; định kỳ báo cáo Chính phủ kết quả thực hiện.

Minh Hiền