Phải chăng cố tình bưng bít thông tin?

Trong buổi làm việc giữa cơ quan Đại diện với Ban quản lí dự án OFID, ông Thành (Trưởng Ban) phân tích và đưa ra một số dẫn chứng để chưa cung cấp tài liệu cho cơ quan Đại diện báo (như số báo trước đã đề cập). Nhưng thực chất ông Thành tìm mọi cách để không cung cấp tài liệu cho nhà báo thì đúng hơn. Cụ thể như ông Thành đưa ra ba tiêu chí, thứ nhất: ông cho rằng đây là tài liệu mật, theo khoản 12, Điều 61 của Luật đấu thầu là chưa chuẩn. Vì đó là tài liệu mật khi đang bỏ - đấu thầu chứ đã mở thầu và đi vào thi công chuẩn bị bàn giao thì không nói là thông tin tài liệu mật được nữa. Theo Điều 7 (cung cấp thông tin cho báo chí), chương III (nhiệm vụ và quyền hạn của báo chí), Luật báo chí sửa đổi, bổ sung năm 1999 đã qui định rất rõ là những thông tin nào chưa cung cấp cho báo chí; Thứ hai: ông Thành nói rằng chúng tôi chưa nhận được đơn, thư tố cáo nào gửi tới chúng tôi, cho nên chúng tôi chẳng có gì sai cả. Về vấn đề này thì ông thành đã phản ứng lấy được, chẳng dựa trên cơ sở nào. Bởi ai đời lại đi gửi đơn tố cáo đến người bị tố cáo (!); Thứ ba: ông Thành cho rằng phải có sự chỉ đạo cụ thể của UBND tỉnh (Chủ tịch hoặc phó Chủ tịch kí) thì mới cung cấp. Về vấn đề này thì ông Thành tỏ rõ sự bất hợp tác với cơ quan báo chí. Bởi vừa là trưởng Ban quản lí Dự án và cũng là chủ đầu tư, cho nên mọi công việc của ông Thành đối với dự án OFID đã được ủy quyền và tự quyết. Ông Thành lấy lí do này phải chăng là qui định của UBND tỉnh về cung cấp thông tin cho báo chí (?!). Như vậy việc cơ quan báo chí xin tài liệu thông tin của Ban quản lí Dự án OFID, do ông Bùi Công Thành quản lí là không được (!).

Ngày 6-7-2011, cơ quan Đại diện làm việc với ông Đặng Viết Thuần, phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, vẫn về nội dung cung cấp thông tin – tài liệu dự án OFID cho cơ quan báo chí. Sau một hồi làm việc, đôi bên trao đổi, ông Thuần gọi điện cho ông Minh, Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư sang giao nhiệm vụ sắp xếp tiếp và làm việc với chúng tôi – xin lưu ý rằng ông Thuần còn nói “… các đồng chí tuyên truyền làm sao không ảnh hưởng đến lợi ích nhân dân, vì đây là dự án có vốn của nước ngoài…(?!). Suốt từ hôm ông Thuần giao cho ông Minh sắp xếp làm việc với chúng tôi đến nay không thấy hồi âm gì – tức đầu mối là UBND tỉnh, cơ quan báo chí cũng bế tắc về cung cấp thông tin. Theo điều 8 (trả lời trên báo chí), chương III (nhiệm vụ và quyền hạn của báo chí), luật báo chí sửa đổi, bổ sung năm 1999, có qui định “cơ quan báo chí phát hiện hoặc nhận được đơn khiếu nại, tố cáo của công dân về những dấu hiệu phạm tội thì phải báo ngay cho cơ quan điều tra hoặc Viện kiểm sát bằng văn bản: … có trách nhiệm thụ lí và trả lời…”. Ngày 10-5-2011, sau khi nhận được thư của bạn đọc, cơ quan Đại diện đã gửi công văn số 156/CV-KVB, ngày 17-5-2011, về việc thông báo gói thầu số bẩy – Dự án OFID huyện Võ Nhai nghi không được minh bạch tới Tỉnh ủy, UBND, Viện kiểm sát nhân dân, phòng Cảnh sát Kinh tế tỉnh Thái Nguyên. Tuy nhiên, cơ quan Đại diện vẫn chưa nhận được sự hồi âm chính thức nào của các cơ quan trên. Như vậy, phải chăng đang có sự bưng bít thông tin đối với cơ quan báo chí.

Theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và bộ Luật Phòng chống tham nhũng cũng như sự đồng tình của nhân dân là bất kể cái gì không được minh bạch, có dấu hiệu vi phạm thì đều phải được làm rõ và xử lí theo trình tự của pháp luật. Không có lẽ vì lí do này khác mà bao che cho sự vi phạm. Chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng Trung ương vào cuộc để làm rõ việc của cơ quan tổ chức của tỉnh Thái Nguyên chưa phối hợp và cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí.

Người Dân