Mặt trận hai nước thống nhất tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng để mọi người dân hai nước hiểu biết sâu sắc hơn và tự hào về lịch sử quan hệ tốt đẹp, đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam và Campuchia, qua đó có trách nhiệm giữ gìn và vun đắp hơn nữa cho mối quan hệ tốt đẹp này; tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của hai Nhà nước trong các tầng lớp nhân dân vùng biên giới hai nước; phổ biến rộng rãi thông tin về chủ trương của hai Nhà nước, các hoạt động hợp tác toàn diện giữa hai nước nói chung và xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị nói riêng, vì lợi ích của nhân dân và sự phát triển của mỗi nước.
Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực biên giới hai nước cảnh giác, phát hiện, ngăn chặn và kịp thời báo với chính quyền và cơ quan chức năng những âm mưu, hành động phá hoại, gây mất ổn định của các phần tử xấu, góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh khu vực biên giới và thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước.
Vận động nhân dân các tỉnh biên giới phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc; phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, giảm tỉ lệ hộ nghèo; chăm lo việc học tập của trẻ em trong độ tuổi đến trường; không để người ốm không được đến các cơ sở y tế thăm khám, chữa bệnh.
Mặt trận hai nước sẽ kiến nghị với Chính phủ, các Bộ, ngành của hai nước quan tâm đến các chính sách hỗ trợ tạo việc làm, đầu tư phát triển kinh tế- xã hội, các công trình giao thông, trường học, trạm y tế vùng biên giới nhằm ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.
Tại hội nghị, đại diện Mặt trận 10 tỉnh có chung đường biên giới đã ký kết Bản Giao ước thi đua nhằm tăng cường hơn nữa tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết, hợp tác toàn diện giữa hai Nhà nước và nhân dân hai nước nói chung cũng như nhân dân các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Campuchia nói riêng trong giai đoạn 2017- 2020.
Đức Bình