Thủ trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng kiểm tra việc thực hiện đề tài “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo ngư lôi bắn tập” ở Viện Kỹ thuật Hải quân.

Viện Kỹ thuật Hải quân được thành lập ngày 8-5-1978 với chức năng là cơ quan tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân về công tác nghiên cứu khoa học công nghệ (KHCN) và là trung tâm nghiên cứu KHCN Hải quân. Trải qua 41 năm xây dựng và phát triển, đến nay, đội ngũ cán bộ nghiên cứu KHCN của Viện đã đáp ứng đủ số lượng, chất lượng theo yêu cầu, nhiệm vụ được giao; cơ cấu chuyên ngành hợp lý, cân đối. 100% cán bộ kỹ thuật có trình độ từ đại học trở lên, trong đó 59,2% sau đại học; trên 20% cán bộ được đào tạo ở nước ngoài, thông thạo các thứ tiếng: Nga, Anh, Trung Quốc, Cộng hòa Séc... có thể trực tiếp làm việc với chuyên gia nước ngoài.

Hiện nay, nhiệm vụ xây dựng Quân chủng Hải quân chính quy, hiện đại và sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang đặt ra những yêu cầu mới với đội ngũ cán bộ của Viện Kỹ thuật Hải quân trong công tác nghiên cứu khoa học, khai thác, làm chủ VKTBKT Hải quân. Trong bối cảnh đó, Đảng ủy, chỉ huy Viện đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ NCKH có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực chuyên môn giỏi; có trình độ ngoại ngữ phù hợp, có tâm huyết và sức sáng tạo.

Viện đã tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ bằng nhiều hình thức, biện pháp như: Tăng cường mối quan hệ hợp tác khoa học với các học viện, nhà trường trong và ngoài quân đội thông qua các đề tài, dự án đào tạo, gửi cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước. Viện tăng cường đưa cán bộ đi thực tế đơn vị để nắm thực trạng VKTBKT và nhu cầu của các đơn vị, nhà máy trong Quân chủng để đề xuất giải pháp nghiên cứu KHCN; tăng cường hợp tác, đầu tư, trao đổi, học tập kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học công nghệ trong nước và quốc tế. Trong đó, chú trọng yếu tố đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ; đội ngũ cán bộ chuyên gia đầu ngành có thể trao đổi, giao tiếp tại các diễn đàn lớn bằng các ngôn ngữ quốc tế.  

Năm 2018, Viện có 120 đề tài, dự án, nhiệm vụ KHKT các cấp, trong đó có 45 nội dung nhiệm vụ chuyên môn ngoài kế hoạch, đạt 160% kế hoạch năm. Tiêu biểu là: Hoàn thành nhiệm vụ sửa chữa, khôi phục hệ thống săn ngầm trên trực thăng Ka-28; dự án Trung tâm công nghệ thủy âm; đề tài “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo ngư lôi theo kiểu 53VA bắn tập”... Tổng kết năm 2018, Viện có 1 tập thể và 1 cá nhân đoạt Cúp nghiên cứu KHKT xuất sắc nhất Quân chủng.

Kết hợp với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Đảng ủy Viện đã quán triệt thực hiện có hiệu quả khâu đột phá “sắp xếp chuyên môn kỹ thuật đúng chức danh, đúng ngành nghề đào tạo” nhằm thúc đẩy khả năng, trí tuệ, khích lệ sự đam mê trong nghiên cứu khoa học. Viện lựa chọn cán bộ theo nhóm để thực hiện các nhiệm vụ NCKH bảo đảm sự đan xen giữa cán bộ nhiều kinh nghiệm, được rèn luyện qua thực tiễn cơ sở với cán bộ trẻ được đào tạo cơ bản, có trình độ chuyên sâu theo ngành, lĩnh vực kỹ thuật để tạo thành các tổ, nhóm thực hiện các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN một cách hiệu quả.

Để tạo nguồn cho đội ngũ cán bộ nghiên cứu có chất lượng lâu dài, Viện còn phát huy tốt vai trò của các tổ chức quần chúng, tạo thành các nhóm xung kích trong NCKH như: “Câu lạc bộ ngoại ngữ”, “Câu lạc bộ cán bộ khoa học trẻ”, “Nhóm nghiên cứu viên trẻ” trong cán bộ,  ĐVTN; phong trào “Mỗi kỹ sư một đề tài, mỗi tổ công đoàn một sáng kiến”; “Nhóm phụ nữ đoàn kết, sáng tạo”...

Để xây dựng đội ngũ cán bộ NCKH đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong những năm tiếp theo, Đảng ủy, chỉ huy Viện Kỹ thuật xác định tập trung thực hiện tốt một số nội dung, giải pháp chủ yếu sau:

Nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá đội ngũ cán bộ chuyên gia đầu ngành làm cơ sở để đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Quan tâm, tạo điều kiện và giao nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ trẻ.

Chủ động xây dựng quy hoạch, kế hoạch điều chỉnh, sắp xếp đội ngũ cán bộ theo chuyên ngành đào tạo vào các vị trí phù hợp.

Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ một cách hợp lý, khoa học để có đội ngũ cán bộ liên tục, kế tiếp. Tiếp tục đa dạng hóa các nội dung, hình thức đào tạo, bồi dưỡng, tập trung vào những chuyên ngành đặc thù của hải quân. Trong đó, chú trọng việc đi tắt, đón đầu trong tiếp cận KHCN hiện đại, tiên tiến của thế giới.

Thực hiện tốt chế độ, chính sách thu hút, đãi ngộ một cách thỏa đáng, phù hợp cho số cán bộ là nguồn chất lượng cao, cán bộ chuyên gia đầu ngành.

Thiết lập và mở rộng mối quan hệ hợp tác NCKH với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội; tăng cường tổ chức các buổi hội thảo, giao lưu của tuổi trẻ về lĩnh vực nghiên cứu khoa học để chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm.

Xây dựng đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học chất lượng cao chính là nhiệm vụ, chiến lược, lâu dài, quyết định đến việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị; khẳng định nét văn hóa đặc trưng của Viện Kỹ thuật Hải quân: “Trí tuệ, nhân văn; chính quy, hiện đại; đoàn kết, thống nhất”.

Đại tá Nguyễn Đăng Hiền - Chính ủy Viện Kỹ thuật Hải quân