Sau cuộc làm việc, ngày 23-8-2011, cơ quan Đại diện khu Việt Bắc nhận được Thông báo số 81/TB-UBND về “Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Dương Ngọc Long tại cuộc làm việc với Đại diện Báo CCB Việt Nam. Trong nội dung thông báo, đồng chí Dương Ngọc Long chỉ đạo rõ: “Giao cho Sở Kế hoạch - Đầu tư phối hợp với UBND huyện Võ Nhai để cung cấp thông tin liên quan và làm rõ… gói thầu số 7… giao cho Sở NNPTNT chủ trì, phối hợp với Sở TNMT… làm rõ các nội dung theo báo nêu… báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30-8-2011; giao cho UBND TP Thái Nguyên phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh làm rõ việc ở HTX may Biên Hoà… trên cơ sở báo nêu… báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15-9-2011…

Báo CCB Việt Nam rất hoan nghênh sự quan tâm và phối hợp của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc khi có báo cáo chính thức của các cơ quan đã được đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo.

ĐDKVB