** Theo kết luận của cơ quan điều tra về dự án khu đô thị mới Phước Long, trong quá trình triển khai dự án này, UBND tỉnh Khánh Hoà và các cơ quan tham mưu đã có nhiều sai phạm trong việc lập, triển khai dự án như cấp phép, quy hoạch, giải phóng mặt bằng…**

Không thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Tiền thân của dự án khu đô thị mới Phước Long có tên là Dự án khu dân cư Sông Tắc 1. Dự án khu dân cư Sông Tắc 1 nằm trong quy hoạch chi tiết khu dân cư phía tây đường Lê Hồng Phong, được UBND tỉnh Khánh Hoà phê duyệt tại Quyết định số 4085/QĐ-UB ngày 2-12-2002. Ngày 30-5-2002, Xí nghiệp tư nhân Lâm Khánh có Tờ trình số 189/XN nêu ý tưởng đầu tư dự án xây dựng nhà ở và chung cư cao tầng để bán và cho thuê; ngày 11-2-2003, UBND tỉnh có Thông báo số 53/TB-UB “cho phép Xí nghiệp tư nhân Lâm Khánh làm chủ đầu tư, lập dự án khu dân cư Sông Tắc, TP Nha Trang”. Xí nghiệp tư nhân Lâm Khánh đã tiến hành lập Báo cáo tiền khả thi và được UBND tỉnh Khánh Hoà thông qua ngày 21-8-2003 (Thông báo số 364/TB-UB ngày 15-8-2003). Sau đó, UBND tỉnh Khánh Hoà và các sở, ban, ngành của tỉnh đã ra các văn bản để “tạo điều kiện thuận lợi” cho Xí nghiệp tư nhân Lâm Khánh tiếp tục triển khai dự án, chẳng hạn như UBND tỉnh Khánh Hoà ra Thông báo số 389/TB-UB cho phép lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án khu dân cư Sông Tắc. Theo đề nghị của Sở Xây dựng, UBND tỉnh Khánh Hoà đã phê duyệt trực tiếp vào Tờ trình số 322/XN ngày 22-9-2003 của Xí nghiệp tư nhân Lâm Khánh và đồng ý cho xí nghiệp được hưởng ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở để bán và cho thuê. Ngày 2-2-2004, Xí nghiệp tư nhân Lâm Khánh có báo cáo dự án đầu tư khu dân cư Sông Tắc 1, TP Nha Trang với nội dung chủ yếu: Diện tích đất 49,43 ha; tổng mức đầu tư 694,3 tỷ đồng (trong đó chi phí đền bù thiệt hại 47,3 tỷ đồng; tiền sử dụng đất 46,9 tỷ đồng). Ngày 12-2-2004, UBND tỉnh Khánh Hoà ra Thông báo số 65/TB-UB UBND đồng ý với nội dung cơ bản của Dự án khu dân cư Sông Tắc 1. Ngày 12-4-2004, UBND tỉnh Khánh Hoà có Công văn số 1066/UBND thoả thuận dự án khả thi khu dân cư Sông Tắc 1 với nội dung chính: Diện tích đất 49,58 ha, tổng mức đầu tư 709,8 tỷ đồng bằng vốn tự có và vốn vay 685,2 tỷ đồng, vốn ngân sách 24,6 tỷ đồng (để đầu tư đường số 1 chỉ giới mặt cắt 30m và phần kinh phí san đắp mặt bằng các công trình hạ tầng xã hội); dự án được thực hiện theo cơ chế về “ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở để bán và cho thuê” theo Quyết định số 85/ 2002/QĐ-UB ngày 17-6-2002 của UBND tỉnh Khánh Hoà và Nghị định số 71/2001/ND-CP của Chính phủ.

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng tại Công văn số 2377/BXD-XL ngày 18-11-2005 (kèm theo ý kiến của Bộ TNMT, Bộ KHĐT, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước); các văn bản đề nghị của UBND tỉnh Khánh Hoà và Công văn số 170/XN ngày 19-9-2005 của Xí nghiệp tư nhân Lâm Khánh về báo cáo đầu tư, xây dựng Dự án khu dân cư Sông Tắc 1, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà đồng thời giao cho UBND tỉnh Khánh Hoà “nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành, rà soát lại việc thực hiện các quy định về đất đai, quy hoạch xây dựng và xem xét đánh giá năng lực tài chính của chủ đầu tư, làm rõ phương án huy động vốn, phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư”.

Tuy nhiên, theo quy định tại điểm 4, mục I, phụ lục phân loại dự án đầu tư kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP, ngày 8-7-1999 của Chính phủ về quy chế quản lý đầu tư và xây dựng “Dự án khu nhà ở có tổng mức đầu tư từ 200 tỷ trở lên thuộc dự án nhóm A” và quy định tại khoản 2, điều 26, Nghị định số 52/1999/NĐ-CP quy định: “Đối với báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các dự án nhóm A, chủ đầu tư trực tiếp trình Thủ tướng Chính Phủ và đồng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Bộ quản lý ngành để xem xét báo cáo Thủ tướng Chính phủ, khi có văn bản của Thủ tướng Chính phủ chấp thuận mới lập báo cáo nghiên cứu khả thi”. Như vậy, dự án khu dân cư Sông Tắc thuộc dự án nhóm A, Xí nghiệp tư nhân Lâm Khánh đã lập Dự án tiền khả thi xây dựng khu dân cư sông Tắc, được UBND tỉnh Khánh Hoà thông qua (Thông báo số 364/TB-UB ngày 25-8-2003); điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất dự án và thoả thuận dự án khả thi (Văn bản số 1066/UB ngày 12-4-2004) cho phép chủ đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 71/2001/NĐ-CP và Quyết định 85/2002/QĐUB của UBND tỉnh Khánh Hoà, gần 2 năm sau Thủ tướng mới cho phép đầu tư (Công văn số 120/TTg-CN ngày 18-1-2006) là việc làm trái nguyên tắc, vượt quá thẩm quyền. Thứ hai, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo (Văn bản số 120/TTg-CN) giao cho UBND tỉnh Khánh Hoà “nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành, rà soát lại việc thực hiện các quy định về đất đai, quy hoạch xây dựng và xem xét đánh giá năng lực tài chính của chủ đầu tư, làm rõ phương án huy động vốn, phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư”. Nhưng thực tế, UBND tỉnh Khánh Hoà chưa thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Chồng chéo trong quy hoạch

Ngày 2-12-2002, UBND tỉnh Khánh Hòa ra Quyết định số 4085/QĐ-UB phê duyệt chi tiết 1/2000 khu dân cư phía tây đường Lê Hồng Phong, theo đó diện tích đất tổng thể của dự án là 229 ha, ranh giới khu dân cư Sông Tắc có diện tích là 54,12 ha. Do có sự trùng lắp với một số dự án khác nằm trong quy hoạch chi tiết khu dân cư phía tây đường Lê Hồng Phong, ngày 11-9-2003, UBND tỉnh Khánh Hoà đã có Thông báo số 389/TB-UB cho phép lập Dự án đầu tư khu dân cư Sông Tắc có diện tích 47,8 ha. Ngày 22-9-2003, Xí nghiệp tư nhân Lâm Khánh có Tờ trình số 322/XN xin phép điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất kèm theo sơ đồ ranh giới dự án. Ngày 30-9-2003, Sở Xây dựng chủ trì họp tham gia ý kiến phương án sử dụng đất dự án (kèm theo bản vẽ quy hoạch 1/2000) đã xác định lại ranh giới, diện tích đất dự án khoảng 50 ha, ranh giới dự án có điều chỉnh tăng về phía đông bắc (phía đường Lê Hồng Phong) khoảng 2,2 ha (50ha - 47,8ha).

Ngày 26-12-2005, Sở Xây dựng có Văn bản số 2660/SXD-QLKTQH trình UBND tỉnh Khánh Hoà phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 Dự án khu dân cư Sông Tắc 1 (do Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc và xây dựng Khánh Hoà lập tháng 8-2005), UBND tỉnh Khánh Hoà đã phê duyệt trực tiếp vào bản vẽ quy hoạch này, theo đó ranh giới, diện tích quy hoạch 1/500 của dự án là 49,58 ha (nhỏ hơn so với quy hoạch 1/2000 là 0,42 ha (50 - 49,58ha).

Như vậy, qua việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 thì ranh giới, diện tích đất dự án là 50 ha, tăng về phía đông bắc dự án (phía đường Lê Hồng Phong) khoảng 2,2 ha. Kiểm tra thực tế diện tích này có 45 hộ dân hiện đang sinh sống và có khiếu kiện gay gắt.

Quốc Hưng