Nó là đội tuyên truyền”.“... nhiệm vụ chính trị quyết định nhiệm vụ quân sự, bất luận trong hoàn cảnh nào nhiệm vụ quân sự cũng phải phục tùng nhiệm vụ chính trị”. Ngày từ khi thành lập (22-12-1944), Đội đã có biên chế cán bộ chính trị và một tuần sau, Ban công tác chính trị ra đời. Từ đây, những quan điểm tư tưởng về cơ chế lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội, quy định việc tổ chức và chế độ công tác đảng, công tác chính trị trong lực lượng vũ trang được triển khai, thực hiện.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Tổng cục Chính trị luôn bám sát hoạt động của bộ đội, chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị triển khai các mặt công tác, kịp thời đúc rút những bài học kinh nghiệm mang tính khai phá mở đường, có ý nghĩa thực tiễn to lớn, đặt nền móng cho sự hình thành lý luận về công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội. Thành tựu nổi bật là giáo dục, giác ngộ lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước với tinh thần “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, “Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh”...

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Tổng cục Chính trị có những bước tiến nhảy vọt về trình độ tham mưu chiến lược, khả năng chỉ đạo thực tiễn. Thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng CNXH ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; với chức năng của mình, Tổng cục chỉ đạo các cuộc vận động “Bốn tốt”, “Ba nhất” hoà cùng các phong trào thi đua “Sóng Duyên Hải”, “Gió Đại Phong”, “Trống Bắc Lý” của các ngành. Khi đế quốc Mỹ trực tiếp đưa quân vào miền Nam, tiến hành chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân ra miền Bắc thì ý chí quyết đánh, quyết thắng được nêu cao với chân lý “Không có gì quý hơn độc lập tự do” và chủ nghĩa anh hùng cách mạng “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, “tìm Mỹ mà diệt”, “bám thắt lưng Mỹ mà đánh” đã làm nên chiến thắng vẻ vang bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Thời kỳ đổi mới, công tác đảng, công tác chính trị của toàn quân được đổi mới cả về nội dung, hình thức và biện pháp, đã tập trung vào nhiệm vụ chính trị trung tâm, các địa bàn trọng điểm, gắn chặt công tác tư tưởng với công tác tổ chức và công tác chính sách; trong đó công tác tư tưởng là hàng đầu, tuyên truyền giáo dục được coi là nền tảng, công tác tổ chức xây dựng Đảng là thường xuyên, xây dựng đội ngũ cán bộ là then chốt; coi trọng công tác chính sách ở cả bộ đội thường trực và hậu phương quân đội. Đồng thời đẩy mạnh các cuộc vận động:“Xây dựng chỉnh đốn Đảng”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nâng cao phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” gắn với phong trào thi đua quyết thắng.

Lịch sử chiến đấu xây ựng của quân đội chứng minh nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội là đúng đắn. Công tác đảng, công tác chính trị là nhân tố quyết định để xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, bảo đảm cho quân đội luôn giữ vững bản chất giai cấp công nhân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân. 65 năm qua, Tổng cục Chính trị đã đạt nhiều thành tích quan trọng tạo nên truyền thống vẻ vang: Trung thành, kiên định, gương mẫu, tiêu biểu, nguyên tắc, dân chủ, sáng tạo, nhạy bén, sắc sảo, đoàn kết thống nhất, quyết chiến quyết thắng.

XƯƠNG GIANG