88 gương sáng đời thường được tôn vinh lần này là những tấm gương bình dị trong cuộc sống đời thường, thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có nhiều đóng góp tích cực cho cộng đồng dân cư tại địa phương trên các lĩnh vực. Dịp này, UBMTTQ Việt Nam tỉnh còn biểu dương và trao bằng công nhận 24 mô hình “Tổ tự quản tiêu biểu năm 2018”.

Đồng chí Trương Thị Mai mong rằng những tấm gương mãi sáng và lan tỏa sâu rộng; những mô hình tự quản ở khu dân cư tiếp tục phát triển bền vững, đóng góp thiết thực, hiệu quả, hữu ích, góp phần xây dựng địa phương, đất nước phát triển toàn diện.

Lê Giang